PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG Školní rok 2019/2020

Činnost a úkoly školního speciálního pedagoga během školního roku 2019/2020 pro práci se žáky, pedagogy, rodiči a dalšími spolupracujícími subjekty

 

Srpen

 • připravit plán práce školního speciálního pedagoga na školní rok 2019/2020
 • příprava pomůcek a informovaných souhlasů pro práci školního speciálního pedagoga na školní rok 2019/2020
 • příprava pracoviště ŠSP
 • příprava časového rozvrhu práce ŠSP
 • práce na projektu Pronikáme do inkluze I a Pronikáme do inkluze II

 

Září, říjen

 • účast na adaptačním pobytu 6. ročníků
 • seznam žáků s IVP a PLPP pro nový školní rok (ve spolupráci s výchovnou poradkyní)
 • vypracování IVP a PLPP
 • spolupráce s SPC a PPP, sociální pracovnicí
 • navázání spolupráce s pedagogy a s asistenty pedagoga
 • zajištění správného fungování školního poradenského pracoviště
 • informace žákům a rodičům o možnosti využívání služeb ŠSP v naší škole pro školní rok 2019/2020 – prostřednictvím informovaných souhlasů a aktualizace www stránek školy
 • náslechy ve vybraných třídách, depistážní činnost u žáků 1. třídy
 • intervenční činnost se žáky
 • individuální práce se žáky
 • příprava PSPP a jeho realizace v průběhu školního roku 2019/2020
 • účast na třídních schůzkách

 

Listopad, prosinec

 • depistáž případného výskytu SPU u žáků 1. třídy
 • diagnostika u rizikových žáků 2. tříd
 • diagnostika u žáků s možností vzniku SVP
 • individuální práce se žáky dle rozvrhu
 • pomoc a podpora pedagogům při podezření na rizikové chování žáků a možnosti vzniku SVP u žáků
 • konzultace a aktivity se žáky a rodiči se zaměřením na rizikové chování
 • intervenční činnost se žáky
 • účast na konzultačních třídních schůzkách se zákonnými zástupci

 

Leden, únor

 • den otevřených dveří u školního speciálního pedagoga
 • individuální práce se žáky
 • intervenční činnost se žáky

 

Březen, duben

 • diagnostika u žáků 1. tříd, u kterých je podezření na možnost vzniku SVP
 • diagnostika u rizikových žáků
 • individuální práce se žáky
 • intervenční činnost se žáky
 • účast na zápisu do 1. třídy
 • účast na konzultačních třídních schůzkách se zákonnými zástupci

 

Květen, červen

 • hodnocení IVP a PLPP
 • schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
 • účast na setkávání s rodiči budoucích šesťáků
 • konzultace a poradenství s rodiči budoucích prvňáčků
 • individuální práce se žáky
 • intervenční činnost se žáky

 

Celoroční plán

 • sledování termínů kontrolních vyšetření v SPC a PPP
 • konzultace s odborníky (SPC, PPP, SVP, OSPOD)
 • spolupráce a konzultace s vyučujícími
 • konzultace s rodiči klientů
 • komplexní spolupráce školního poradenského pracoviště
 • koordinace činností a přímé metodické vedení asistentů pedagoga ve škole
 • samostudium, účast na seminářích a dalším vzdělávání
 • konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí
 • úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajištění individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních
 • v případě potřeby vypracování IVP a PLPP ve spolupráci s dalšími odborníky
 • celoroční činnosti zaměřené na prevenci a včasnost řešení problémů
 • vedení příslušné dokumentace a administrativa
 • metodické vedení AP v průběhu školního roku 2019/2020
 • vedení školního poradenského pracoviště
 • realizace projektu Pronikáme do inkluze II

 

Ve Strážnici dne: 2. 9. 2019

 

Vypracovala: Mgr. Eva Šefčíková, školní speciální pedagog

Schválil: Mgr. Petr Tomeček, ředitel školy