PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG Školní rok 2022/2023

Základní škola M. Kudeříkové, Příční 1365, příspěvková organizace

 

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Školní rok 2022/2023

Činnost a úkoly školního speciálního pedagoga během školního roku 2022/2023 pro práci se žáky, pedagogy, rodiči a dalšími spolupracujícími subjekty

 

srpen  

-          připravit plán práce školního speciálního pedagoga na školní rok 2022/2023

-          příprava pomůcek a informovaných souhlasů pro práci školního speciálního pedagoga na školní rok 2022/2023

-          příprava pracoviště ŠSP

-          příprava časového rozvrhu práce ŠSP

-          schůzka s AP – informační a metodická

-          seznámení se s novými zaměstnanci

-          práce na projektu Pronikáme do inkluze III.

 

 

      září, říjen      

-          účast na adaptačním pobytu 6. ročníků

-          práce na projektu Pronikáme do inkluze III

-          seznam žáků s IVP a PLPP pro nový školní rok (ve spolupráci s výchovnou poradkyní)

-          vypracování IVP a PLPP

-          spolupráce s SPC a PPP, sociální pracovnicí

-          navázání spolupráce s pedagogy a s asistenty pedagoga

-          zajištění správného fungování školního poradenského pracoviště

-          informace žákům a rodičům o možnosti využívání služeb ŠSP v naší škole pro školní rok 2022/2023 – prostřednictvím informovaných souhlasů a aktualizace www stránek školy

-          náslechy ve vybraných třídách, depistážní činnost u žáků 1. třídy

-          intervenční činnost se žáky

-          individuální práce se žáky

-          příprava PSPP a jeho realizace v průběhu školního roku 2022/2023

 

      listopad, prosinec

-          depistáž případného výskytu SPU u žáků 1. třídy

-          diagnostika u rizikových žáků 2. tříd

-          diagnostika u žáků s možností vzniku SVP

-          individuální práce se žáky dle rozvrhu

-          pomoc a podpora pedagogům při podezření na rizikové chování žáků a možnosti vzniku SVP u žáků

-          konzultace a aktivity se žáky a rodiči se zaměřením na rizikové chování

-          intervenční činnost se žáky

-          účast na konzultačních třídních schůzkách se zákonnými zástupci

-          náslechy v jednotlivých třídách, kde je zapojen AP

 

     leden, únor      

-          individuální práce se žáky

-          intervenční činnost se žáky

-          účast na lyžařském výcvikovém kurzu žáků 7. tříd

 

    březen, duben       

-          diagnostika u žáků 1. tříd, u kterých je podezření na možnost vzniku SVP

-          diagnostika u rizikových žáků

-          individuální práce se žáky

-          intervenční činnost se žáky

-          účast na zápisu do 1. třídy 

-          účast na konzultačních třídních schůzkách se zákonnými zástupci

 

    květen, červen    

-          hodnocení IVP a PLPP

-          schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

-          konzultace a poradenství s rodiči budoucích prvňáčků

-          individuální práce se žáky

-          intervenční činnost se žáky

 

Celoroční plán: 

-          sledování termínů kontrolních vyšetření v SPC a PPP

-          konzultace s odborníky (SPC, PPP, SVP, OSPOD)

-          spolupráce a konzultace s vyučujícími

-          konzultace s rodiči žáků

-          komplexní spolupráce školního poradenského pracoviště

-          koordinace činností a přímé metodické vedení asistentů pedagoga ve škole

-          samostudium, účast na seminářích a dalším vzdělávání

-          konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí

-          úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-          zajištění individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních

-          v případě potřeby vypracování IVP a PLPP ve spolupráci s dalšími odborníky

-          celoroční činnosti zaměřené na prevenci a včasnost řešení problémů

-          vedení příslušné dokumentace a administrativa

-          metodické vedení AP v průběhu školního roku 2022/2023

-          vedení poradenského pracoviště

-          koordinace projektu Pronikáme do inkluze III

-          participace na vytvoření koncepce podpory žáků nadaných v naší škole

-          kontrola a metodická podpora vzdělávání žáků s OMJ

 

 

 

Ve Strážnici dne:  1. 9. 2022

Vypracovala: 

Mgr. Eva Šefčíková, školní speciální pedagog

Schválil: 

Mgr. Petr Tomeček, ředitel školy