Plán výchovného poradce

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice

Příční 1365, příspěvková organizace

 

Plán práce výchovné poradkyně

Konzultační hodiny: úterý 14:00 – 15:00.

Výchovná poradkyně: Milena Bačíková

Školní rok: 2019/2020

 

Úkoly v průběhu celého školního roku 2019/2020

 

Poradenské činnosti

 

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 • a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 • b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 • c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 • f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
 • g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

 

2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci PLPP a potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

3) Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4) Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP a intervenčních činností pro žáky se SVP.

5) Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se SVP ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

6) Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se SVP a zejména pro žáky uvedené v §16 ods.9školského zákona

 

Metodické a informační činnosti

 

1) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích pánů, práce s nadanými žáky apod.

3) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

4) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

7/ Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

 • a/ v otázkách kariérového rozhodování žáků
 • b/ s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory
 • c/ s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se SVP
 • d/ s tvorbou a vyhodnocováním IVP a PLPP
 • e/ v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

 

Nejdůležitější úkoly a akce VP v jednotlivých měsících školního roku 2019/2020

 

 • Pravidelně informovat vyučující o nových žácích s PO, následné zpracování veškeré dokumentace (PLPP,IVP) a zanesení do matriky a R 44-99 a všech ostatních hlášení.
 • Nižší počet snížených známek z chování (ve spolupráci s metodikem prevence)
 • Kvalitní inkluzivní vzdělávání ve všech ročnících a třídách (ve spolupráci se ŠSP)
 • Zaměřit se na problematiku neprospívajících žáků. (ve spolupráci se ŠSP)
 • Monitorování problematických tříd a následné a okamžité řešení problémů.
 • Absolvovat další vzdělávání v oblasti kariérového poradenství (VISC, MAP II ORP)
 • Zajistit testování žáků k volbě povolání prostřednictvím testu VISC
 • Zaměřit se více na problematiku žáků nadaných (podpora, nabídky soutěží atd.)

 

Srpen

 • připravit návrh plánu práce výchovné poradkyně na školní rok 2019/2020 a jeho umístění na webových stránkách školy
 • zajistit termín veletrhu vzdělávání pro žáky 9. ročníků v Hodoníně (3. 10. 2019)
 • v průběhu školního roku 2019/2020 se bude zvlášť pečovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zhotovit nástěnku k volbě povolání a pravidelně ji aktualizovat
 • připravit seznamy žáků s podpůrnými opatřeními k 1. 9. 2019
 • zajistit financování žáků s PO (pomůcky, asistenti pedagoga, pedagogické intervence, předměty speciálně pedagogické péče, školní speciální pedagog)

 

Září

 • doplnit nová vyšetření žáků s podpůrnými opatřeními, aktualizovat jejich seznam, upřesnit počty žáků s PO ve třídách, doplnit do matriky, zapracovat do R44-99 a rychlého hlášení
 • zajistit veškerou potřebnou dokumentaci pro žáky s PO (informované souhlasy, IVP, PLPP apod.)
 • seznámit vyučující se žáky s PO
 • vypracovat aktuální přehled požadavků pro žáky s PO
 • upřesnit počty žáků s PO
 • vytvořit ve spolupráci s vyučujícími individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro všechny žáky s PO a seznámit s nimi všechny vyučující a předat veškerou dokumentaci a informace rodičům příslušného žáka s PO
 • odeslat statistiku žáků s PO příslušným orgánům
 • organizačně zabezpečit adaptační pobyt 6. ročníků na Mlýnkách, penzion Jana, který se koná ve dnech 25. - 27. 9. 2019 a následně pak provést jeho vyhodnocení
 • pomoci založit novým třídním učitelům 6. ročníků portfolia žáků a třídní kroniku
 • na informační třídní schůzky připravit materiály pro rodiče a žáky 8. a 9. ročníků ohledně přijímacího řízení v tomto školním roce, plánovaných akcí a možnosti profesní diagnostiky (termíny odevzdání přihlášek, přijímacích zkoušek, diagnostické programy,…) a zároveň jejich umístění na webových stránkách školy
 • zajistit pomůcky pro žáky s podpůrnými opatřeními (ve spolupráci s ŠSP)

 

Říjen

 • návštěva 9. ročníků na veletrhu vzdělávání v Hodoníně (3. 10. 2019)
 • zajistit termín návštěvy žáků 8. ročníků na Úřadu práce v Hodoníně
 • doplnit nástěnky o nové materiály získané na veletrzích vzdělávání
 • provést průzkum volby povolání u 9. ročníku formou dotazníku a seznámit učitele a žáky s výsledky průzkumu - přednáška (rozbor s jednotlivými třídami + informace o přijímacím řízení, profesní diagnostice atd.)
 • zjistit počty žáků o studium na uměleckých školách a školách s talentovou zkouškou
 • zjistit počty žáků vycházejících z 8. roč. (absolvovali devět let povinné školní docházky)
 • účast na setkání výchovných poradců, pořádaném PPP
 • kontrolní setkání se zástupcem ze SPC

 

Listopad

 • rozdat žákům publikace Atlasy školství rok 2020/2021 (pro získání přehledu) a seznámit je s jejich použitím
 • pomoci žákům vypsat přihlášky na umělecké školy (musí je odevzdat řediteli příslušné školy do 29. 11. 2019) a předat zápisový lístek zákonným zástupcům
 • neustále aktualizovat nástěnku „Volba povolání“ o materiály příchozí ze středních škol a učilišť, zejména o termíny dnů otevřených dveří na těchto školách
 • připravit schůzku s rodiči a žáky 8. a 9. ročníků se zástupci SŠ
 • připravit schůzku s rodiči a žáky 9. ročníků s bývalými žáky naší školy, kteří jim blíže představí školu, na které nyní studují – 16. prosinec 2019

 

Prosinec

 • zjistit počty žáků odcházejících z pátého ročníku na gymnázium
 • schůzka rodičů a žáků 8. a 9. ročníků se zástupci SŠ
 • schůzka rodičů a žáků 9. ročníků s bývalými žáky naší školy, kteří jim blíže představí školu na které nyní studují (16.12.2019)
 • neustále doplňovat nástěnku o nové informace o studijních a učebních oborech a o přijímacím řízení
 • vyhledávání a následná diagnostika nadaných žáků
 • kontrola průběžného vyhodnocování PLPP

 

Leden

 • pomoc vycházejícím žákům při volbě příslušné střední školy
 • zajistit termín adaptačního pobytu pro budoucí 6. ročníky
 • průběžná kontrola financování a případné úpravy

 

Únor

 • vypracovat přehled výchovně vzdělávací práce za 1. pololetí školního roku
 • tisk přihlášek na SŠ a jejich předání řediteli školy k podpisu
 • schůzka s rodiči žáků 9. ročníků, kde budou informováni o vyplnění přihlášek a postupu pro přijetí na SŠ, zároveň jim budou předány zápisové lístky na SŠ
 • předání přihlášek na SŠ žákům s informacemi o jejich vyplnění

 

Březen

 • sledovat včasné odevzdání přihlášek na SŠ
 • kontrola průběžného vyhodnocování PLPP

 

Duben

 • informovat žáky o možnostech odvolání při nepřijetí na SŠ
 • informovat neumístěné žáky o druhém kole přijímacího řízení a o volných místech
 • aktualizovat seznam přijatých žáků
 • navštívit Úřad práce v Hodoníně s žáky 8. AB

 

Květen

 • zjistit počet žáků neumístěných po 2. kole přijímacího řízení a zajistit jim informace o dalších možnostech studia
 • zajistit vyhodnocení IVP a PLPP a odeslání do PPP
 • kontrolní setkání se zástupcem ze SPC

 

Červen

 • připravit a uskutečnit setkání budoucích žáků 6. ročníků a třídních učitelů s rodiči
 • odevzdat řediteli školy přehled výchovně vzdělávací práce za 2. pololetí školního roku a podklady k výroční zprávě o činnosti školy za výchovné poradenství
 • pomoc třídním učitelům a pedagogům při vyhodnocování PLPP a IVP
 • zaslat do PPP hodnocení IVP

 

Ve Strážnici dne 2. 9. 2019

 

Vypracovala výchovná poradkyně

Mgr. Milena Bačíková

 

Schválil ředitel školy

Mgr. Petr Tomeček