Plán výchovného poradce

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice

Příční 1365, příspěvková organizace

 

Plán práce výchovné poradkyně

Konzultační hodiny: úterý 14:00 – 15:00.

Výchovná poradkyně: Milena Bačíková

Školní rok: 2022/2023

 

Úkoly v průběhu celého školního roku 2022/2023

 

 

Poradenské činnosti:

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci PLPP a potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

3) Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4) Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP a intervenčních činností pro žáky se SVP.

5) Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se SVP ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

6) Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se SVP a zejména pro žáky uvedené v §16 ods.9školského zákona

 

Metodické a informační činnosti

1) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích pánů, práce s nadanými žáky apod.

3) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

4) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

7/ Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

a/ v otázkách kariérového rozhodování žáků

b/ s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory

c/ s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se SVP

d/ s tvorbou a vyhodnocováním IVP a PLPP

e/ v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

8/ Vytvoření systému podpory pro žáky s SVP při distanční výuce.

 

Nejdůležitější úkoly a akce VP v jednotlivých měsících školního roku 2022/2023

Pravidelně informovat vyučující o nových žácích s PO, následné zpracování veškeré dokumentace (PLPP,IVP) a zanesení do matriky a R 44-99 a všech ostatních hlášení.

Minimalizovat počet snížených známek z chování (ve spolupráci s metodikem prevence a školním psychologem)

Kvalitní inkluzivní vzdělávání ve všech ročnících a třídách (ve spolupráci se ŠSP)

Zaměřit se na problematiku neprospívajících žáků. (ve spolupráci se ŠSP)

Monitorování problematických tříd a následné a okamžité řešení problémů (ve spolupráci s metodikem prevence a školním psychologem)

Zaměřit se více na problematiku žáků nadaných (podpora, nabídky soutěží atd.)

Zaměřit se na začlenění žáků z Ukrajiny do našeho výchovně-vzdělávacího systému.

Nastavení systému podpory pro žáky s SVP v případné distanční výuce.

Všechny plánované akce, jejich termíny a průběh se v letošním školním roce mohou měnit a upravovat dle aktuální situace ve škole v souvislosti s COVID-19.

Zaměřit se na plnění úkolů, které stanovila ČŠI ve svém plánu, a to především na dopady mimořádných opatření v dalším vzdělávání, podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků a minimalizace rizikového chování žáků se zaměřením na kyberšikanu. Nastavení vhodných kritérií hodnocení vzdělávání na základě doporučení ČŠI.

 

Srpen:

- připravit návrh plánu práce výchovné poradkyně na školní rok 2022/2023 a jeho umístění na webových stránkách školy

- zajistit termín veletrhu vzdělávání pro žáky 9. ročníků v Hodoníně (6.10.2023)

- v průběhu školního roku 2022/2023 se bude zvlášť pečovat žáky se speciálními

vzdělávacími potřebami

- zhotovit nástěnku k volbě povolání a pravidelně ji aktualizovat

- připravit seznamy žáků s podpůrnými opatřeními k 1. 9. 2021

- zajistit financování žáků s PO (pomůcky, asistenti pedagoga, pedagogické intervence,

předměty speciálně pedagogické péče, školní speciální pedagog)

 

Září:

- doplnit nová vyšetření žáků s podpůrnými opatřeními, aktualizovat jejich seznam, upřesnit počty žáků s PO ve třídách, doplnit do matriky, zapracovat do R44-99 a rychlého hlášení

- zajistit veškerou potřebnou dokumentaci pro žáky s PO (informované souhlasy, IVP, PLPP apod.)

- vypracovat aktuální přehled požadavků pro žáky s PO

- upřesnit počty žáků s PO

- vytvořit ve spolupráci s vyučujícími IVP a PLPP pro žáky s PO dle doporučení z PPP a SPC a seznámit s nimi všechny vyučující - předat veškerou dokumentaci a informace rodičům příslušného žáka s PO

- odeslat statistiku žáků s PO příslušným orgánům

- organizačně zabezpečit adaptační pobyt 6. ročníků na Vápenkách, který se koná ve dnech 12.-14.9.2022 a následně pak provést jeho vyhodnocení

- pomoci založit novým třídním učitelům 6. ročníků portfolia žáků a třídní kroniku

- připravit materiály pro rodiče a žáky 8. a 9. ročníků ohledně přijímacího řízení v tomto školním roce, plánovaných akcí a možnosti profesní diagnostiky (termíny odevzdání přihlášek, přijímacích zkoušek, diagnostické programy,…) a zároveň jejich umístění na webových stránkách školy

- seznámit vyučující se žáky s PO a zapsat je do katalogových listů

- zajistit pomůcky pro žáky s podpůrnými opatřeními (ve spolupráci s ŠSP)

- zajistit termín adaptačního pobytu pro budoucí 6. ročníky

- kontrola matriky a katalogových listů – zda jsou zavedeny všechny potřebné informace k žákům s podpůrnými opatřeními

 

 

Říjen:

- návštěva 9. ročníků na veletrhu vzdělávání v Hodoníně (6.10.2022)

- zajistit termín návštěvy žáků 8. ročníků na Úřadu práce v Hodoníně – měsíc duben

- doplnit nástěnky o nové materiály získané na veletrzích vzdělávání

- provést průzkum volby povolání u 5. a 9. ročníku a seznámit učitele a žáky s výsledky průzkumu - přednáška (rozbor s jednotlivými třídami + informace o přijímacím řízení, profesní diagnostice atd.)

- zjistit počty žáků o studium na uměleckých školách a školách s talentovou zkouškou

- zjistit počty žáků vycházejících z 8. roč. (absolvovali devět let povinné školní docházky)

- účast na setkání výchovných poradců, pořádaném PPP

- kontrolní setkání se zástupcem ze SPC

- připravit schůzku s rodiči a žáky 8. a 9. ročníků se zástupci SŠ – 22.11.2022

 

 

Listopad:

- rozdat žákům publikace Atlasy školství rok 2023/2024 (pro získání přehledu) a seznámit je s jejich použitím

- pomoci žákům vypsat přihlášky na umělecké školy (musí je odevzdat řediteli příslušné školy do 30.11.2022) a předat zápisový lístek zákonným zástupcům

- neustále aktualizovat nástěnku „Volba povolání“ o materiály příchozí ze středních škol a učilišť, zejména o termíny dnů otevřených dveří na těchto školách – ve spolupráci s kariérovým poradcem

- schůzka rodičů a žáků 8. a 9. ročníků se zástupci SŠ – 22.11.2022

- připravit schůzku pro žáky 9. ročníků s bývalými žáky naší školy, kteří jim blíže představí školu, na které nyní studují – 19.12.2022

 

Prosinec:

- zjistit počty žáků odcházejících z pátého ročníku na gymnázium

- schůzka žáků 9. ročníků s bývalými žáky naší školy, kteří jim blíže představí školu na které nyní studují (19.12.2022)

- vyhledávání a následná diagnostika nadaných žáků

- kontrola průběžného vyhodnocování PLPP

- zajistit termín návštěvy žáků 8. ročníků na Úřadu práce v Hodoníně – měsíc duben

 

Leden:

- pomoc vycházejícím žákům a jejich rodičům při volbě příslušné střední školy – individuální konzultační schůzky

- průběžná kontrola financování a případné úpravy

 

Únor:

- tisk přihlášek na SŠ a jejich předání řediteli školy k podpisu

- schůzka s rodiči žáků 9. ročníků, kde budou informováni o vyplnění přihlášek a postupu pro přijetí na SŠ, zároveň jim budou předány zápisové lístky na SŠ a předány přihlášky na SŠ s informacemi o jejich vyplnění

- pomoc vycházejícím žákům a jejich rodičům při volbě příslušné střední školy – individuální konzultační schůzky

- vypracovat přehled výchovně vzdělávací práce za 1. pololetí školního roku

 

Březen:

- sledovat včasné odevzdání přihlášek na SŠ

- kontrola průběžného vyhodnocování PLPP

 

Duben:

- informovat žáky o možnostech odvolání při nepřijetí na SŠ

- informovat neumístěné žáky o druhém kole přijímacího řízení a o volných místech

- aktualizovat seznam přijatých žáků

- navštívit Úřad práce v Hodoníně s žáky 8. AB

 

Květen:

- zjistit počet žáků neumístěných po 2. kole přijímacího řízení a zajistit jim informace o dalších možnostech studia

- zajistit vyhodnocení IVP a PLPP a odeslání do PPP

- kontrolní setkání se zástupcem z SPC

 

Červen:

- připravit a uskutečnit setkání budoucích žáků 6. ročníků a třídních učitelů s rodiči

- odevzdat řediteli školy přehled výchovně vzdělávací práce za 2. pololetí školního roku a podklady k výroční zprávě o činnosti školy za výchovné poradenství

- pomoc třídním učitelům a pedagogům při vyhodnocování PLPP a IVP

- zaslat do PPP hodnocení IVP

- kontrola matriky, výkazů apod.

 

 

Ve Strážnici dne 29.8.2022

 

 

Vypracovala: Schválil:

Mgr. Milena Bačíková Mgr. Petr Tomeček

výchovný poradce ředitel školy