Příjmací řízení SŠ

Základní škola M. Kudeříkové, Strážnice, příspěvková organizace, Příční 1365

 

AKTUÁLNÍ (leden 2021) - Harmonogram přijímacího řízení

AKTUÁLNÍ (leden 2021) - Informace k příjímacímu řízení z MŠMT

 

 

Výchovný poradce: Mgr. Milena Bačíková

Konzultační hodiny: úterý 14:00 – 15:00

Školní rok: 2020/2021

 

Informace pro rodiče žáků 9.ročníků – střední školy

(termíny, situace a podmínky se mohou měnit dle aktuální situace COVID19)

 

 • 7. 10. 2020 (středa 11:00 – 17:00) a 8. 10. 2020 (čtvrtek 8:00 –16:00) mohou žáci s rodiči navštívit Veletrh vzdělávání v Domě kultury Hodonín, kde se uskuteční každoroční přehlídka škol a oborů regionu. Tuto akci žáci absolvují také s třídní učitelkou dne 8.10.2020 v době vyučování.

Informace na www.ssshodonin.cz

 • Do tříd budou v průběhu listopadu rozdány atlasy školství a CD. Žákům bude vysvětlen postup, jak pracovat s atlasem a o možnostech informací, které zde najdou.
 • Na přelomu listopadu a prosince se ve velké klubovně nad tělocvičnou uskuteční setkání rodičů a žáků se zástupci středních škol a učilišť (termín bude upřesněn). Určeno rodičům a žákům 8. a 9.ročníků. Zde je nabídnuta možnost žákům a rodičům informovat se o příslušné střední škole přímo se zástupcem dané školy.
 • Dne 16.12.2019 navštíví naši školu žáci bývalých devátých ročníků a představí v rámci výuky střední školu, na které nyní studují.
 • Na přelomu měsíce října a listopadu proběhne ve škole testování k volbě povolání.

 

Možno využít následující webové stránky při volbě povolání

 

NOVINKY

 • termín pro předkládání přihlášek se studiu na SŠ do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky je do 1.3.2021 na 1. kolo přijímacího řízení
 • termín pro předkládání přihlášek ke studiu na SŠ do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou je do 30.11.2020 na 1.kolo přijímacího řízení
 • konání jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a skupiny oborů Umění a užité umění)
 • přípravu zadání testů jednotné zkoušky zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů ČJ a literatura a Matematika a její aplikace ( v rozsahu RVP pro ZŠ) a vyhodnoceny budou centrálně.
 • střední školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem (hodnocení této jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60%, u oborů vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40%. V tomto školním roce nebude do hodnocení zahrnuto vysvědčení z druhého pololetí 2019/2020.


Termíny a počet přihlášek na střední školy

Uchazeč musí podat přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 1. března 2021, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30 listopadu 2020. Přihláška se podává na podatelnu střední školy a to buď osobně, nebo poštou. Přihlášky připraví naše Základní škola, rodiče si je pak pouze dovyplní a odevzdají na příslušné SŠ. O pravidlech a postupu přijímacího řízení budete informování na schůzce k přijímacímu řízení, která proběhne v první polovině měsíce února. O přesném termínu budete předem informováni prostřednictvím omluvných listů a elektronické žákovské knížky. Žáci základních škol se mohou přihlásit až na nejvýše dva obory na střední školy k 31.11.2020 a až na 2 obory k 1.březnu 2021. Na obou přihláškách vždy ve stejném pořadí.

 

Aktuální termíny (přijímací řízení pro šk. rok 2020/2021)

Přihlášky se odevzdávají do 1.března 2021 (pro obory s talentovou zkouškou do 1. prosince 2020).

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

 

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: pondělí 12. dubna 2021
 • 2. termín: úterý 13. dubna 2021

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: středa 14. dubna 2021
 • 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: středa 12. května 2021
 • 2. termín: čtvrtek 13. května 2021


Výsledky přijímacích zkoušek – zápisový lístek

Novela školského zákona (nové znění § 60 odst. 16 a 17 a § 183 odst. 2) přebírá ustanovení zajišťující zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a podmínky jeho zveřejnění.

 

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam přijatých uchazečů, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení. Písemně je zasíláno rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům.


Uchazeč musí na školu, na kterou je přijat, do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží na ZŠ). Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem. Na tato místa mohou pak ředitelé středních škol vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

 

Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona umožňuje pouze ve dvou případech, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole. Buď když bylo úspěšné jeho odvolání (novela § 60a odst. 7 školského zákona), anebo když uplatnil zápisový lístek do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru bez talentové zkoušky (zák. č.82/2015 Sb.) Dokladem pro vydání zpět zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.


Druhé a další kolo přijímacího řízení

Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.


Odvolání

Na veřejných středních školách se lze odvolat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně v kompetenci ředitele této školy.O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy oznámit. Odvolání podávají rodiče uchazeče.

 

MOŽNOSTI PŘI ROZHODOVÁNÍ:

 • Žáci mají možnost navštívit střední školu, o kterou mají zájem, při příležitosti dnů otevřených dveří. Seznamy DOD budou na nástěnce věnované povolání nebo v atlasech školství. Informace o termínech získají také na webových stránkách škol.
 • Žáci mohou využít nabídku Úřadu práce (Informační a poradenské středisko IPS) v Hodoníně Lipová alej 8, kde se mohou podívat, jaké školy se v jejich preferovaném oboru nacházejí, získat informace o studijních a učebních oborech, nárocích jednotlivých profesí. IPS má k dispozici celorepublikovou databázi škol, počítačový program COMDI pro testování profesních zájmů. Návštěva je možná po předchozí dohodě. Tel.: 950 115 305, 950 115 434
 • Rodiče mají také možnost konzultovat osobně profesní orientaci žáka s Pedagogicko-psychologickou poradnou Hodonín, detašované pracoviště ve Veselí nad Moravou, Kollárova 1660 (518 324 112).