Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

 

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny 2 první třídy . Třídní učitelky – Mgr. Hana Hlaváčová (1. A)  a Mgr. Iva Pavlíková (1. B).
V úterý 9. 6. 2020 v 16.00 se uskuteční schůzka  rodičů budoucích prvňáků v klubovně nad tělocvičnou. Z důvodů mimořádných opatření proběhne schůzka bez dětí a prosíme, aby za každé dítě přišel pouze 1 zákonný zástupce. Děkujeme za pochopení.

 

(vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1. 9. 2017)

Zápis do prvních tříd proběhne na budově I. stupně v pátek 3. dubna 2020 od 13:30 do 17:00 hodin. (Náhradní termín pro případ nemoci je stanoven na 8. 4. 2020 v čase od 14:00 do 15:00 hodin tamtéž.)

K zápisu se dostaví děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014) a děti s odkladem povinné školní docházky z roku 2019. Může být přijato i 5ti-leté dítě, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, a u dětí narozených od 1. 1. 2015 - 30. 6. 2015 i vyjádření pediatra.

Dítě by se mělo zápisu aktivně zúčastnit. Stejně tak je vyžadována účast alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte, jedině ten totiž může požádat o přijetí dítěte k povinné školní docházce. Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy, naleznete v Desateru pro rodiče.

 

Doklady k zápisu:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  • Zastupuje - li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
  • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

 

Ve školním roce 2020/2021 se budou otvírat podle počtu žáků 1-2 třídy s počtem žáků nanejvýš 30 v každé třídě.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí bude zveřejněno, nejpozději do 14ti dnů, od zápisu na webu školy (www.zsmkstr.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele (města Strážnice) platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

 

Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu zápisu, ale dítě s odkladem se zápisu zúčastnit nemusí. V době zápisu se vyplní žádost o odklad školní docházky, zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

 

Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 9. 2017.

 

Naše škola spolupracuje s PPP Hodonína SPC Kyjov. Doporučujeme využít služeb této poradny a vzhledem k delším objednacím dobám si termín vyšetření zajistěte s dostatečným předstihem před zápisem.

Děkujeme za zájem o naši školu. Snažíme se o to, aby vstup do 1. třídy byl pro děti i jejich rodiče co nejjednodušší.

 

Vážení rodiče předškoláků! 

 

Naše škola se ve svém působení zaměřuje ve svém působení také budoucí žáky naší školy. Snažíme se o to, aby vstup do 1. třídy byl pro děti i jejich rodiče co nejjednodušší. K tomuto účelu nám slouží:

Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči“ setkání zaměřené na praktické informace o školní docházce nebo naší škole, které se bude konat 29. června 2020 v 16 hodin v klubovně nad tělocvičnou.

 

Všichni rodiče budoucích prvňáčků jsou srdečně zváni.