O škole

VIDEO O ŠKOLE


Základní škola M. Kudeříkové, Strážnice je v současné době příspěvkovou organizací zřízenou městem Strážnicí. Nese název po studentce strážnického gymnázia popravené za 2. sv. války Marii Kudeříkové. Škola původně vznikla jako soukromá klášterní obecná škola v roce 1908. V letošním školním roce si naše škola připomene 115 let od svého vzniku. Od roku 2005 jsme jedinou základní školou v okrese Hodonín zařazenou do sítě Škol podporujících zdraví (Zdravá škola), a proto se ve škole ve všech ročnících vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu nazvaného „Škola pro zdravý život“. Naše škola se snaží pečovat o všechny žáky, a to jak žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak také o žáky nadané. Ve výuce klademe důraz na výuku cizích jazyků, českého jazyka a matematiky. Žáci se začínají učit anglický jazyk nepovinně od prvního ročníku v kroužku ve školním klubu a od 3. třídy povinně ve všech třídách. Od 7. třídy se vyučuje jako druhý povinně volitelný cizí jazyk zpravidla německý jazyk. Součástí výuky ve všech ročnících je předmět etická výchova s dotací jedna hodina týdně určený k práci s celým třídním kolektivem.

 

K pohybovým aktivitám žáků slouží tělocvična, venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, gymnastický sálek na I. stupni a pingpongové stoly na II. stupni. Naše škola je na II. stupni spádová a navštěvují ji vedle žáků ze Strážnice také žáci z Radějova, Tvarožné Lhoty a Kněždubu, ale i dalších obcí z okolí. Velmi dobré spojení zajišťuje autobus, který přijíždí a odjíždí od školní budovy prvního stupně. O 328 žáků rozdělených do 16 tříd se ve škole stará 42 pedagogů a 13 provozních zaměstnanců. provozních zaměstnanců.

 

Naše škola se nachází v pěti vzájemně propojených budovách, kde je rozmístěno 16 kmenových tříd a 9 odborných učeben. K výuce slouží počítačová, fyzikálně-chemická, interaktivní, jazyková a přírodovědně-zeměpisná učebna, které jsou vybaveny dataprojektory, jimiž disponují i všechny kmenové třídy. Škola má také k dispozici hudebnu, dílny a školní cvičnou kuchyňku spolu s laboratořemi chemie a přírodopisu. Součástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna. Jídelna se nachází v přízemí a suterénu budovy II. stupně. Školní družina má čtyři oddělení a sídlí v budově mimoškolní výuky spolu s prvními třídami, je určena pro žáky 1. až 5. třídy prvního stupně. Žáci 6. až 9. tříd využívají školní klub s knihovnou a herními prvky. Školní klub nabízí různé zájmové útvary (anglický, matematický, českého jazyka, výtvarný atd.).

 

Informace o výsledcích vzdělávání a výchovy dostávají zákonní zástupci prostřednictvím elektronické žákovské knížky, na informačních a konzultačních třídních schůzkách, případně osobně nebo telefonicky.


Informace o výsledcích vzdělávání a výchovy dostávají zákonní zástupci prostřednictvím elektronické žákovské knížky, na informačních a konzultačních třídních schůzkách, případně osobně nebo telefonicky.