O škole

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice je příspěvkovou organizací zřízenou městem Strážnicí. Nese název po studentce strážnického gymnázia popravené za 2. sv. války Marii Kudeříkové. Škola původně vznikla jako soukromá klášterní obecná škola v roce 1908. V letošním školním roce si naše škola připomene 112 let od svého vzniku.

Od roku 2005 jsme jedinou základní školou v okrese Hodonín zařazenou do sítě Škol podporujících zdraví (Zdravá škola), a proto se ve škole ve všech ročnících vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu nazvaného „Škola pro zdravý život“.

Naše škola se snaží pečovat o všechny žáky, a to jak žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak také o žáky nadané. Ve výuce klademe důraz na výuku cizích jazyků, českého jazyka a matematiky. Žáci se začínají učit anglický jazyk nepovinně od prvního ročníku v kroužku ve školní družině a od 3. třídy povinně ve všech třídách a od 7. třídy se vyučuje jako druhý povinně volitelný cizí jazyk zpravidla německý jazyk. Součástí výuky ve všech ročnících je předmět etická výchova s dotací jedna hodina týdně určený k práci s celým třídním kolektivem.

 

K pohybovým aktivitám žáků slouží tělocvična, venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, gymnastický sálek na I. stupni a pingpongové stoly na II. stupni. Naše škola je na II. stupni spádová a navštěvují ji vedle žáků ze Strážnice také žáci z Radějova, Tvarožné Lhoty a Kněždubu, ale i dalších obcí z okolí. Velmi dobré spojení zajišťuje autobus, který přijíždí a odjíždí od školní budovy prvního stupně.

O 339 žáků rozdělených do 16 tříd se ve škole stará 25 učitelů, 10 vychovatelů ve školní družině a školním klubu, 12 asistentů pedagoga a 7 provozních zaměstnanců.


Naše škola se nachází v pěti vzájemně propojených budovách, kde je rozmístěno 17 kmenových tříd a 9 odborných učeben.

K výuce slouží počítačová učebna s kapacitou 28 míst. Tři učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, pět odborných učeben (počítačová, fyzikálně-chemická, interaktivní, jazyková a přírodovědně-zeměpisná) jsou vybaveny dataprojektory, kterými disponují téměř všechny kmenové třídy. Škola má také k dispozici laboratoře chemie, přírodopisu, dílny a školní cvičnou kuchyňku.

Součástí školy je školní družina a školní klub. Školní jídelna je samostatnou příspěvkovou organizací nacházející se v přízemí a suterénu budovy II. stupně. Školní družina má čtyři oddělení a sídlí v budově mimoškolní výuky spolu s prvními třídami, je určena pro žáky 1. až 5. třídy prvního stupně.

Žáci 6. až 9. tříd využívají školní klub s knihovnou a herními prvky. Školní klub i školní družina nabízí různé zájmové útvary (anglický, matematický, českého jazyka, výtvarný atd.). Informace o výsledcích vzdělávání a výchovy dostávají zákonní zástupci prostřednictvím elektronické žákovské knížky, na informačních a konzultačních třídních schůzkách, případně osobně nebo telefonicky.