Školní poradenské pracoviště na zš m. kudeříkové

Poskytování poradenských služeb u nás zabezpečuje školní poradenské pracoviště (ŠPP), kde působí školní speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Pedagogičtí pracovníci, kteří působí ve školním poradenském pracovišti, se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s žáky mimořádně nadanými a současně poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

 

Poradenské služby jsou v základní škole zajišťovány v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy a jsou zaměřené zejména na:


a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

c) prevenci školní neúspěšnosti,

d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností v základní škole,

h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných základní školou,

k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti základní školy,

l) spolupráci a komunikaci mezi základní školou a zákonnými zástupci,

m) spolupráci základní školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

Organizační struktura, kontakty a konzultační hodiny) ŠPP

 

Výchovný poradce:

Mgr. Milena Bačíková

(milena.bacikova@zsmkstr.cz)

Konzultace: úterý 14:00 – 15:00 v kabinetu školního poradenského pracoviště

(budova II. stupně, 2. patro, dveře č. 27)

- v případě potřeby dle domluvy

 

Školní speciální pedagog:

Mgr. Eva Šefčíková

(eva.sefcikova@zsmkstr.cz)

Konzultace: úterý 14:00 – 15:48 v kabinetu školního poradenského pracoviště

(budova II. stupně, 2. patro, dveře č. 27)

- v případě potřeby dle domluvy

 

  

Školní metodik prevence:

Mgr. Dagmar Mlýnková

(dagmar.mlynkova@zsmkstr.cz)

Konzultace: přednostně v úterý od 14 do 16 hodin

(budova II. stupně, 2. patro, dveře č. 22)

- v případě potřeby dle domluvy

 

Školní psycholog:

Mgr. Michaela Hlaváčková

(michaela.hlavackova@zsmkstr.cz)

Konzultace: úterý 14:00 – 16:00 v kabinetu školního psychologa

(budova II. stupně, 2. patro, dveře č. 24)

- v případě potřeby dle domluvy

 

Program poradenských služeb ve škole (popis a vymezení rozsahu činnosti)

 

 Výchovný poradce:

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací cestě,
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost
 • zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb,
 • spolupráce se ŠPZ při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP
 • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se SVP,
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy při tvorbě IVP, práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky a žáky se SVP,
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence,
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství,
 • poskytování informací o činnosti školy a ŠPZ v regionu,
 • práce ve výchovné komisi školy,
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v péči PZ,
 • vedení písemných záznamů o své práci,
 • dále viz příloha č. 3 k vyhlášce MŠMT č. 72/2005 Sb. 

 

 

Školní speciální pedagog:

 • vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb,
 • komunikace s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci,
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání,
 • vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních potřeb a zařazení do vhodného preventivního programu, zejména stimulačního, nebo intervenčního programu,
 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče,
 • vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni a stanovení druhu, rozsahu, frekvence a trvání intervenčních činností,
 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka,
 • speciálně pedagogická a etopedická diagnostika,
 • screening, ankety, dotazníky týkající se speciálních vzdělávacích potřeb,
 • intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory,
 • dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče,
 • participace na vytvoření IVP, PLPP a ŠVP,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření,
 • participace na kariérovém poradenství,
 • úpravy školního prostředí,
 • individuální konzultace pro rodiče, pedagogy, s pracovníky ŠPZ
 • metodická pomoc třídním učitelům a dalším pedagogům,
 • besedy, osvěty a pracovní semináře,
 • vedení písemných záznamů o své činnosti,
 • koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga,
 • dále viz příloha č. 3 k vyhlášce MŠMT č. 72/2005 Sb.

 

 

Školní metodik prevence:

 • koordinace tvorby, realizace a evaluace minimálního preventivního programu školy,
 • koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci projevů rizikového chování,
 • metodické vedení pedagogů v oblasti prevence rizikového chování,
 • koordinace vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování,
 • individuální a skupinová práce s žáky s obtížemi v adaptaci,
 • realizace aktivit zaměřených na integraci žáků/cizinců,
 • prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů souvisejících s přijímáním odlišností,
 • spolupráce s okresním metodikem prevence,
 • participace na intervenci a následné péči při výskytu rizikového chování,
 • vedení pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v péči SPZ v rámci prevence,
 • zajišťování a předávání odborných informací o rizikovém chování,
 • prezentace výsledků preventivní práce školy,
 • vedení databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování,
 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, s krizovými centry, s kurátory, s odborem sociálně-právní ochrany dětí atd.,
 • předávání zpráv a informací o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům,
 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování,
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s rizikovým chováním,
 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami učení ve škole,
 • práce ve výchovné komisi školy,
 • realizace preventivních aktivit (koordinace školního parlamenu),
 • vedení dokumentace a písemných záznamů o své práci,
 • dále viz příloha č. 3 k vyhlášce MŠMT č. 72/2005 Sb. 
 
 
 

Náplň práce školního psychologa

 • Psychologická diagnostika a poradenství pro žáky při výchovných problémech.
 • Psychologická diagnostika a poradenství pro žáky s výukovými problémy.
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Poradenské konzultace pro žáky při řešení osobních problémů (vztahové problémy, potíže s adaptací nebo začleněním do kolektivu třídy, rodinné nebo osobní problémy…)
 • Péče o integrované žáky (Konzultace a spolupráce s učiteli při vedení žáků a tvorbě IVP/PLPP).
 • Konzultace s rodiči při výukových a výchovných obtížích jejich dětí.
 • Kariérové poradenství u žáků.
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, učitele a zákonné zástupce.
 • Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základní školy.
 • Besedy a osvěta (pro učitele, zákonné zástupce).
 • Vedení dokumentace a písemných záznamů o své činnosti

 

Naším přáním je, aby školní poradenské pracoviště sloužilo rodičům, žákům i pedagogům a pomáhalo jim při zvládání a řešení nejrůznějších problémů, které se mohou v průběhu školního roku objevit, ať už se jedná o problémy výchovné, výukové či vztahové.