Školní klub

Pokyny k přihlašování žáků do Školního klubu pro rok 2019/2020

 

Vstup a registrace účastníků školního klubu se děje na základě řádně vyplněných písemných přihlášek podepsaných zákonným zástupcem (web školy). V případě přihlášení do pravidelné (pravidelné denní) docházky je docházka povinná – nutno vyplnit tabulku na přihlášce: “Záznamy o uvolnění dítěte ze školního klubu.“ Toto se považuje jako písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu dítěte ze školního klubu.

 

V případě nepravidelné a příležitostné docházce, kterou si dítě (popř. rodič) určují sami – tuto tabulku proškrtněte

 

Při uvolňování žáka z pravidelné (denní) docházky do školního klubu (písemná omluvenka) musí obsahovat: datum, jméno žáka, hodinu odchodu, podpis zákonného zástupce a vyjádření, že zákonný zástupce přebírá po odchodu ze ŠK za žáka odpovědnost.

 

Přihláška do školního klubu platí nejdéle do konce školního roku, v němž byl žák do školního klubu přijat.

 

Výše úplaty pro pravidelnou i nepravidelnou a příležitostnou docházku je na školní rok 2019/2020 stanovena na 200,- Kč za období od začátku docházky do školního klubu do konce školního roku v jedné splátce a musí být uhrazena do 14 dnů od doručení přihlášky. V případě dřívějšího odhlášení ze školního klubu se poměrná část úhrady nevrací. Výši úplaty  může ředitel snížit  nebo od úplaty osvobodit. Pokud za dítě není včas uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školního klubu.

 

Odhlášení  žáka ze ŠK před termínem stanovené doby (konec června) je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka (formulář na webu školy).

 

Pokud žák porušuje soustavně vnitřní řád školního klubu a narušuje činnost školního klubu, může být rozhodnutím ředitele z klubu vyloučen.

 

 

Provozní doba klubu ve školním roce 2019/2020 je od 13:30 do 15:15 hodin.

 

Školní klub může v rámci pravidelné činnosti nabízet zájmové útvary (kroužky), které mohou probíhat i mimo stanovenou provozní dobu klubu. Tyto činnosti jsou poskytovány za úplatu a podmínkou účasti je vyplněná přihláška do školního  klubu. Zájmové útvary (kroužky)  jsou poskytovány po dobu 10 měsíců (po dobu trvání školního roku). . Žák je povinen řádně docházet do zájmových útvarů – docházka je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy pouze na základě písemné žádosti podepsané zákonným zástupcem.  V případě nepřítomnosti žáka musí jeho zákonný zástupce doložit důvod jeho nepřítomnosti. Toto se poznačí  v třídní knize nepovinných předmětů.

 

Výše úplaty za zájmové útvary pro školní rok 2019/2020 je stanovena na 200,- Kč od začátku docházky do zájmového útvaru do konce školního roku v jedné splátce a musí být uhrazena do 14 dnů od doručení přihlášky. V případě dřívějšího odhlášení ze zájmového útvaru se poměrná část úhrady nevrací.  Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit. Pokud za dítě není včas uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze zájmového kroužku.   Přihláška do nepovinného předmětu platí nejdéle do konce školního roku, v němž byl žák do nepovinného předmětu přijat. Odhlášení žáka z nepovinného předmětu před termínem stanovené doby (konec června) je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka (formulář na webu školy)

 

Telefon do ŠK: 702 781 549

Vojtěch Studénka - vedoucí školního klubu

 

Pokud chceš navštěvovat jakýkoliv kroužek, který ti nabízí školní klub, domluv se s učitelem, který kroužek vede.

Poté vyplň přihlášku do školního klubu a zaplať poplatek 200,- Kč na školní rok 2019/2020.

Další informace (a tiskopis přihlášky) ve školním klubu (každý školní den od 13:30 do 15:15 hodin).

 

Český jazyk a Matematika - jsou kroužky jen pro žáky 9. ročníku - příprava na přijímací zkoušky

 

Jméno vyučujícího

Název

kroužku

Místo ve

škole

Den

Čas

Mgr. M.

Stoláriková

Český

jazyk

9. A.

středa

13:50

Mgr. M.

Vavříková

Matematika

učebna

Přír-Zem

čtvrtek

13:45

PhDr. A.

Pelcmanová

Ruský

jazyk

7. A.

středa

13:30

Mgr. J.

Černá

Výtvarný

kroužek

školní klub

pátek

14:00

Mgr. J.

Černá

Německý

jazyk-Šablony

8. B.

středa

13:45