Pro rodiče

Vážení rodiče,


Vaše škola se snaží vytvořit co nejlepší podmínky pro vzdělávání Vašeho dítěte, ale na spoustu věcí jí chybí prostředky. Zajímá Vás, co škola, do která chodí Vaše dítě, potřebuje, co shání a co jí chybí? Jsou to především tyto věci (mohou být nové nebo použité, ale ne zcela opotřebované nebo zničené):

 1. Menší koberce do některých učeben (2ks).
 2.  Plastový zahradní nábytek nebo stoly a lavičky, slunečníky, ochrany proti slunci pro pobyt dětí na školní zahradě.
 3.  Stolky nebo nastavitelné židle pod počítače do počítačových učeben.
 4.  Panely, nástěnky, stojany, skleněné vitríny, paravany nebo klipy nebo barevné papíry na výstavy nebo k výzdobě.
 5.  Knihy pro děti a mládež, populárně naučné encyklopedie, slovníky, nově budované školní knihovny.
 6.  Policové skříňky nebo jiný vhodný nábytek do tříd.
 7. Kancelářské potřeby pro třídy - papíry na kopírování, špendlíky, magnetky, balící papíry, fixky...


Mgr. Petr Tomeček
ředitel Vaší školy

Práva žáků a zákonných zástupců dle školského zákona

 

1. Všichni žáci mají právo:
a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
2. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků.
3. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči žákům plní vyživovací povinnost.


Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:
1. Mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy.
2. Mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační pomůcky a učební pomůcky poskytované školou.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců (rodičů) dle školského zákona
1. Žáci a jsou povinni:
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
2. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:
a) zajistit, aby dítě a žák docházeli řádně do školy nebo školského zařízení,
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle §28 odst. 2 a 3 (tzn. jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu dítěte, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně druhu postižení nebo zdravotně znevýhodněn, popř. sociálně znevýhodněn - pokud tento údaj zákonný zástupce poskytne, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení) - a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích,
f) doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
Zásady, obecné cíle a cíle základního vzdělávání dle školského zákona

1) Vzdělávání je založeno na těchto zásadách:

 • rovného přístupu každého státního občana ČR nebo jiného členského státu EU ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana,
 • zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce,
 • vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání,
 • bezplatného základního vzdělávání státních občanů ČR nebo jiného členského státu EU ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí,
 • svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledku soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání,
 • zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod,
 • hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy,
 • možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání.


2) Obecné cíle vzdělávání:

 • rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení v průběhu celého života,
 • získání všeobecného vzdělání,
 • pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,
 • pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,
 • utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého,
 • poznání světových a evropských kulturních tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku,
 • získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje o bezpečnosti a ochraně zdraví.


3) Cíle základního vzdělávání:
Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivování k celoživotnímu učení, aby se učili: tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.