školní parlament

Ve školním parlamentu zasedají zpravidla dva zástupci z 5. - 9. tříd.

o Scházíme některé úterý v měsíci na domluveném místě.

o Podněty řeší p. učitelka Žůrková nebo p. ředitel.

o Zprávy z parlamentu jsou na nástěnce v 1. patře u schodů do jídelny.

 

Statut školního žákovského parlamentu Základní školy M. Kudeříkové Strážnice

 

Obecná ustanovení

o Školní žákovský parlament (parlament) jako samosprávný orgán žáků je volen na rok, a to vždy na začátku školního roku. V každé třídě od pátého do devátého ročníku mohou být zvoleni nejvýše dva zástupci. Volby zajišťuje příslušný třídní učitel.

o Každý zástupce na první schůzi, které se účastní, složí slib, který zní takto: „Slibuji, že budu zachovávat Statut školního parlamentu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a ve shodě se školním řádem školy.“ Zároveň se každý člen parlamentu pod tento slib podepíše.

o Předsedou parlamentu se stává člen parlamentu, zvolený nejvyšším počtem přítomných zástupců parlamentu. Volba předsedy probíhá tajně. Není li volba možná, je předseda jmenován na dobu nezbytně nutnou (nejdéle však tři měsíce) pověřeným učitelem (viz bod. 4.) po dohodě s vedením školy.

o Pověřený učitel spolupracuje s parlamentem, nemá však právo hlasovat.

o Kromě předsedy si žákovský parlament volí jednoho místopředsedu, zapisovatele a zpravodaje. Počet zapisovatelů se může měnit.

o Předseda (nebo místopředseda) reprezentuje parlament navenek a řídí jeho jednání, má právo si jako zástupce parlamentu přednostně domluvit konzultaci s vedením školy.

o Zapisovatel provádí a kontroluje zápis z jednání parlamentu. Zpravodajové zveřejňují informace z parlamentu na nástěnce, prostřednictvím letáků, ve školním časopise, na webu nebo ve školním rozhlase. Se zápisem pomáhá pověřený učitel.

o Žákovský parlament se schází dle potřeby zpravidla jednou měsíčně. Termín další schůze je určen na předchozím zasedání, schůzi může svolat předseda ve spolupráci s pověřeným učitelem, který zajišťuje dohled. Ve výjimečných případech lze schůzi svolat na návrh nadpoloviční většiny členů parlamentu nebo schůzi parlamentu má právo svolat také ředitel školy.

o Z každého jednání je pořízen zápis, který je zveřejněn na nástěnce parlamentu a případně na webových stránkách školy.

 

Cíl školního parlamentu

o Vytvořit informační spojení mezi žáky a pedagogy.

o Vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy.

o Předcházet projevům špatnému chování ve škole, např. šikaně, fyzickému obtěžování, psychickému vydírání a podobně.

o Napomáhat dodržování školního řádu, vytvářet příjemné klima a pohodovou atmosféru ve škole.

o Podílet se v rámci svých možností na chodu a směřování školy.

 

Činnost školního parlamentu

o Žáci školy mají právo se prostřednictvím parlamentu obracet na ředitele školy nebo školskou radu, s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se vyjádřeními školního parlamentu zabývat a své stanovisko k nim zdůvodnit.

o Zástupci parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení.

o Každou připomínkou se bude vedení školy zabývat a výsledek vhodnou formou oznámí.

o O zveřejnění informací z parlamentu ve třídách se kromě zpravodaje starají všichni zvolení zástupci parlamentu, a to formou vyhrazené nástěnky nebo osobní se spolužáky a třídním učitelem.

o Členové parlamentu mají právo podávat návrhy, náměty a podněty na zlepšení práce školy, prostředí atd., a podílet se na případné realizaci návrhů a změn.

o Jednání školního parlamentu je veřejné, může se ho zúčastnit kterýkoliv žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají právo hlasovat.

o Člen parlamentu může být odvolán na návrh kteréhokoliv člena parlamentu nebo vedení školy, jestliže jsou pro to vážné důvody (neplnění povinností členy parlamentu, činí vážné přestupky proti statutu školního parlamentu nebo školnímu řádu). Člen parlamentu má možnost vzdát se svého mandátu z osobních nebo jiných důvodů. V případě odvolání nebo vzdání se mandátu proběhne doplňková volba do žákovského parlamentu, kterou organizačně zajistí příslušný třídní učitel.

 

Závěrečná ustanovení

o Tento statut může být doplňován nebo měněn jen po schválení nadpoloviční většiny žákovského parlamentu a po dohodě s ředitelem školy.

o Tento statut byl schválen a vešel v platnost dne 1. 10. 2022.

 

Mgr. Petr Tomeček v. r.

ředitel školy