historie školy

115 LET ZÁKLADNÍ ŠKOLY M. KUDEŘÍKOVÉ VE STRÁŽNICI


 


2. prosince 2023 si naše škola připomene 115 let od vzniku Soukromé obecné školy ve Strážnici a také 115 let (s jednou malou přestávkou) od počátku poskytování základního vzdělávání ve škole, která dnes nese název Základní škola M. Kudeříkové Strážnice.

 

Tehdejší Soukromá obecná škola ve Strážnici nevznikla v našem městě na „zelené louce“, ale navazovala ve svém vzdělávacím působení na velmi bohatou místní školskou tradici. Vzdělávání nejprve zabezpečovala farní škola, která působila u kostela sv. Martina pravděpodobně již v druhé polovině 13. století. Vzhledem k nedostatku nejstarších písemných pramenů je prvním záznamem o jejím správci a pravděpodobně také učiteli zmínka o faráři Vojtěchovi z roku 1407. Teprve v roce 1566 je poprvé v písemných pramenech uveden učitel, shodou okolností významný humanistický dramatik a spisovatel Pavel Kyrmezer, a teprve o tři desetiletí později je zaznamenána první písemná zmínka o škole (1597). Již ve 14. století máme však ve zprávách zachyceny dva pravděpodobně nejstarší žáky strážnických primárních škol, na tehdejší dobu vynikající osobnosti: Martina ze Strážnice, autora veršovaného česko-latinského slovníku z roku 1379, a olomouckého kanovníka konce 14. století - Jana ze Strážnice. Více zpráv o strážnickém obecním školství se díky častým válkám a požárům dochovalo teprve z 18. a 19. století. Za časů panovnice Marie Terezie, která proslula zavedením povinné školní docházky, existovala ve Strážnici triviální škola, do které podle písemných záznamů v roce 1777 chodilo 483 žáků ve věku od 4 do 12 let nejen ze Strážnice, ale i ze Sudoměřic, Petrova, Bobalova (Zvolenova, součásti dnešního Petrova) a Radějova. Tradici nejnižšího školství v 19. století dále postupně rozvíjely české veřejné obecné a měšťanské školy.

 

Jak se škola za ta léta proměnila a jak se vyvíjela? Vlastní historie Základní školy M. Kudeříkové, působící na ulici Preláta Horného (dříve také ulici Komenského nebo Německé ulici), začíná v roce 1908, kdy vznikla jako součást mnohostranných aktivit kláštera sester sv. Vincence z Pauly Soukromá obecná škola ve Strážnici. Řádové sestry z kláštera založeného roku 1886 na podnět Antonína Horného provozovaly vedle obecné školy taktéž mateřskou školu, dětský domov (sirotčinec), dětskou opatrovnu a domov důchodců (chorobinec). Vlastní zakladatelkou školy byla sestra Marie Gratiosa Hermannová, od roku 1886 první představená kláštera milosrdných sester ve Strážnici, která předtím působila na soukromé (klášterní) obecné škole v Pačlavicích, mimo to také ve Vídni a na jiných místech Rakouska. Jednotřídní soukromá obecná škola byla nejprve určena pro chlapce sirotky vychovávané v klášteře. K otevření školy přispěl také probošt (později olomoucký arcibiskup) Dr. Antonín Stojan a strážnický děkan Mikuláš Fischer. Zemská školní rada povolila otevření školy výnosem z 19. října 1908, číslo 27944 a slavnostní otevření bylo spojeno s oslavou 60. jubilea panování Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I., 2. prosince 1908. První učitelkou a zároveň správkyní školy se stala sestra Verena Anna Smékalová. Vyučování náboženství převzal děkan Mikuláš Fischer. První školní rok 1908 - 1909 se ve škole učilo 23žáků, z nichž bylo 6 chlapců a 17 děvčat.

 

Počet žáků postupně narůstal, zvláště když už o dva roky později řádové sestry úspěšně zažádaly na ministerstvo kultu a vyučování o udělení práva veřejnosti, což v praxi znamenalo, že do školy mohly být přijaty i děti z města a okolí. Na svou dobu bylo moderní, že klášterní škola vychovávala všechny děti společně a neoddělovala chlapce a dívky do samostatných tříd, jako tomu tehdy bylo pravidlem v obecních dívčích a chlapeckých školách. Právo veřejnosti bylo uděleno škole ministerstvem kultu a vyučování 2. března 1910 výnosem č. 6108. Jednotřídní škola přestala počátkem dvacátých let 20. století stačit z hlediska kapacity, proto bylo nutné jednotlivé budovy školy přestavovat a rozšiřovat. Z toho důvodu byla také v roce 1923 o jedno patro zvýšena budova v klášterní zahradě, původně určená pro chlapce sirotky, do níž byla umístěna druhá třída. Pak postupně přibývaly další třídy, až byla ve školním roce 1930/31 otevřena poslední - 5. třída. V té době úplnou pětitřídní školu navštěvovalo 165 žáků (z toho 87 děvčat a 78 chlapců). Dalšímu rozvoji školy napomohla v roce 1936 stavba nové budovy soukromé měšťanské školy a její vznik, protože do ní mohli docházet žáci po skončení vzdělávání v obecné škole. Před druhou světovou válkou tak školy disponovaly třemi budovami z pěti současných (vedle budovy měšťanské školy a budovy v klášterní zahradě – dnešní budovy školní družiny - byl třetí a nejstarší budovou bývalý klášter postavený ještě před vznikem školy na dvou parcelách původních přízemních domů).

 

Církevní soukromé obecné a měšťanské škole ve Strážnici popřála doba pouze krátkého trvání. Nejprve školy zrušily na přelomu let 1942/1943 protektorátní úřady a po obnovení v roce 1945 byla jejich znovunabytá svoboda definitivně zlikvidována novými komunistickými zákony v roce 1948. Podle zákona o jednotném školství měly veškeré nestátní školy zaniknout v roce 1948, ale protože církevní úřady nedaly k akci souhlas, byl ještě školní rok 1948/1949 zahájen na soukromých školách. Úředně byly na školu přes odpor řádových sester dosazeny od 15. 10. 1948 světské ředitelky - na nižší stupeň (označovaný nově jako 2. národní škola) Anna Hudečková a na vyšší (označovaný nově jako 2. střední škola) Kateřina Mastná. Do této školy přešel učitelský sbor bývalé národní školy chlapecké, jelikož řádové sestry (kromě jediné) odmítly vstoupit do státních služeb. Tento stav zůstal zachován do roku 1953. Po pěti letech existence se na obou školách opět podepsaly další vzdělávací experimenty, které přinesl školský zákon z roku 1953. Národní škola se spolu se střední školou a gymnáziem staly součástí nově vytvořené Jedenáctileté střední školy ve Strážnici (od roku 1956 s čestným názvem Marie Kudeříkové). Po neúspěšném pokusu spojit základní a střední vzdělávání v jedno vzniká začátkem roku 1961 samostatná Střední všeobecně vzdělávací škola M. Kudeříkové ve Strážnici, která ještě dva roky spravovala základní školu jako volně připojenou součást. Teprve v roce 1963 se odděluje Základní devítiletá škola Marie Kudeříkové ve Strážnici i fakticky a začíná opět samostatnou vzdělávací existenci.

Dlouhodobý problém, který škole značně snižoval kvalitu její práce, byly nedostačující prostory pro žáky, jejichž celkový počet na konci 70. a na začátku 80. let výrazně překračoval hranici šesti set. Ke zlepšení situace došlo teprve po přístavbě další budovy školy (dnešní tzv. nové budovy 2. stupně), která byla škole předávána k užívání se zpožděním postupně teprve v letech 1984 - 1986. Politické a společenské změny v roce 1989 otevřely předtím uzavřené možnosti dalšího rozvoje. V roce 1990 rozhodla školská komise při MěstNV, aby byl u základní školy ponechán čestný název Marie Kudeříkové (podle absolventky místního gymnázia popravené nacisty za odbojovou činnost). O rok později na školu nastupuje jako nová ředitelka Marie Hudečková. V roce 1996 byla škola zařazena do nové sítě škol a školských zařízení a ve stejném roce začala na prvním stupni výuka podle nového vzdělávacího programu Obecná škola, který byl později rozšířen také na druhý stupeň. Škola původně řízená Školským úřadem v Hodoníně se osamostatňuje a jako příspěvková organizace vzniká podle zákona od 1. 1. 2002.

 

 

Současnost školy lze snad nejlépe charakterizovat jako velmi náročné období změn, které se projevují nejen v oblasti vzdělávací (škola se zapojila do řady projektů, např. Zdravá škola), ale také v oblasti personální (generační obměna převážné části učitelského sboru) a materiální (v letech 2003 – 2004 byla provedena výměna oken a dveří a zateplení nové budovy II. stupně, v letech 2006 -2007 byla postavena nová tělocvična, v roce 2008 bylo rekonstruováno sociální zařízení v budově I. stupně školy, v roce 2011 bylo díky projektu ze evropských fondů a za spoluúčasti města provedeno zateplení dalších tří budov školy spojené s výměnou oken a dveří a v roce 2016 byla dokončena generální rekonstrukce sociálních zařízení na II. stupni). Výraznou vzdělávací proměnou, která se dotýkala celé oblasti školství, byl přechod od státního vzdělávacího programu Obecná škola k výuce podle vlastního školního vzdělávacího programu nazvaného „Škola pro zdravý život“ od školního roku 2007/2008, který byl dokončen ve školním roce 2012/2013.

 

Ve školním roce 2023/2024 školu navštěvuje 328 žáků rozdělených do 16 tříd.  Ve škole stará 42 pedagogů a 13 provozních zaměstnanců. 

  

  

Ve Strážnici dne 1. září 2023 

Mgr. Petr Tomeček, ředitel školy