školská rada

Co to je školská rada?

Je to orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Její kompetence jsou stanoveny v paragrafech školského zákona (zákon č.561/2004 Sb.).

 

Co je v její kompetenci?

Školská rada se má zabývat spíše oblastí vzdělávání, vyjadřuje se ke školnímu vzdělávacímu programu, schvaluje výroční zprávu, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává inspekční zprávu ČSI, ale zasahuje také do oblasti ekonomické: projednává návrh rozpočtu na další rok a vyjadřuje se k rozboru hospodaření.

 

Kolik má rada členů a kdo ji tvoří?

Naše školská rada je šestičlenná: rodiče zastupují dva zástupci, další dva pedagogy a dva město - zřizovatele školy. Zákonní zástupci (rodiče) nezletilých žáků za své zástupce v roce 2021 vybrali paní Mgr. Miroslavu Baldock a v roce 2023 paní Ing. Idu Tomšejovou. Jako zástupkyně pedagogických pracovníků byly v roce 2021 zvoleny Mgr. Klára Kamenská a v roce 2023 Mgr. Monika Stoláriková. Poslední členkou je: paní Mgr. Renata Smutná. Po odstoupení jednoho člena jmenovaného zřizovatelem v září 2023 zůstává jedno místo ve školské radě neobsazeno. Další volby do školské rady se uskuteční na podzim roku 2024.