školská rada

Co to je školská rada?

Je to orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Její kompetence jsou stanoveny v paragrafech školského zákona (zákon č.561/2004 Sb.).

 

Co je v její kompetenci?

Školská rada se má zabývat spíše oblastí vzdělávání, vyjadřuje se ke školnímu vzdělávacímu programu, schvaluje výroční zprávu, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává inspekční zprávu ČSI, ale zasahuje také do oblasti ekonomické: projednává návrh rozpočtu na další rok a vyjadřuje se k rozboru hospodaření.

 

Kolik má rada členů a kdo ji tvoří?

Naše školská rada je šestičlenná: rodiče zastupují dva zástupci, další dva pedagogy a  dva město - zřizovatele školy. Zákonní zástupci (rodiče) nezletilých žáků za své zástupce v roce 2018 vybrali paní Markétu Šťastnou a paní Marii Jurasovou. Jako zástupkyně pedagogických pracovníků byly v roce 2018 zvoleny Mgr. Zdeňka Dudová a Mgr. Jana Jochmanová. Poslední dva členové: pan Mgr. Michal Daněk, Ph.D. a pan Jiří Slezák byli jmenováni v roce 2018 Radou města Strážnice - jako zástupci zřizovatele.