INFORMAČNÍ POVINNOST  o činnosti speciálního pedagoga

Speciální pedagog působí na škole v rámci činnosti školy. Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která je nepřímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších změn, z koncepce školního poradenského pracoviště a z ročního plánu činnosti speciálního pedagoga, případně ze školního řádu nebo jiné interní normy školy.

 

Zákonný zástupce je školou při zahájení školního roku seznamován:


A) s působností speciálního pedagoga. Toto seznámení s působností odborníka dříve označované jako „generální souhlas“ je pouhou informací pro rodiče.

 

Seznámení s působením speciálního pedagoga ve škole se projednává jedenkrát ročně na třídních schůzkách, obvykle při zahájení školního roku. Zvláštní pozornost se věnuje rodičům žáků prvních tříd na ZŠ a 1 ročníků na SŠ. Rodiče, kteří jsou seznámeni s činností speciálního pedagoga, berou na vědomí, že speciální pedagog na škole působí.


Speciální pedagog může ve škole pracovat se žáky tehdy, pokud jeho činnost nevyžaduje informovaný souhlas rodiče v takových aktivitách, kde pracuje se skupinou žáků nebo jednotlivcem a jeho činnost má charakter informační, vzdělávací činnosti. Jedinou výjimku tvoří krizová intervence, kdy je třeba nejprve zvládnout situaci, která je spojená s ohrožením dítěte nebo případně někoho dalšího vlivem činnosti dítěte. Pak speciální pedagog nejprve pracuje s touto událostí a až následně informuje rodiče.

 

Ve škole se zapojuje například do následujících aktivit:

  • Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.
  • Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.
  • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště.
  • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního, zejména stimulačního, nebo intervenčního programu.
  • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
  • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni a stanovené druhu, rozsahu, frekvence, a trvání intervenčních činností.
  • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, zejména shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní, dále speciálně pedagogická diagnostika, zejména při vzdělávacích problémech žáků, pro navazující intervence ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
  • Speciálně pedagogická a etopedická diagnostika při výchovných problémech, stanovení intervenčního přístupu v rámci školy i mimo ni, dle potřeb, možností a profilace školy.
  • Screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.