Minimální program prevence rizikového chování ve škole ve školním roce 2022/2023


Školní metodik prevence (ŠMP): Mgr. Dagmar Mlýnková

 Konzultační doba školního metodika prevence: kdykoliv mimo vyučování po domluvě.

ŠMP koordinuje tvorbu, realizaci a evaluaci MPP a další aktivity školy, které s prevencí souvisí. Vede deník ŠMP, seznam institucí, organizací a odborníků v oblasti prevence rizikového chování. Informuje pedagogy o správném postupu v případě výskytu rizikového chování a mapuje jejich výskyt ve škole za školní rok. Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování.

Obsah:

 • Charakteristika školy
 • Právní východiska a předpisy
 • ŠMP ve škole, informace a komunikace
 • Cíle MPP
 • Naplňování cílů MPP

Charakteristika školy

     ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnici je úplná základní škola s prvním až devátým postupným ročníkem v klidné zóně v centru města. Většina žáků navštěvuje školu od první třídy, menší část žáků, převážně druhého stupně, k nám přichází z okolních spádových základních škol. Škola vzdělává zpravidla asi 350 žáků. Areál školy tvoří celek skládající se z pěti budov propojených vzájemně spojovacími chodbami, ve kterých se nachází 18 kmenových tříd a 10 odborných učeben. Máme tělocvičnu, gymnastický sálek na I. stupni a venkovní hřiště. V době volna a přestávek mohou žáci využívat všech vhodných prostor školy, odpočinkové kouty na chodbách, gymnastický sálek, klubovnu a stoly na stolní tenis. Po vyučování je denně pro žáky k dispozici školní družina a školní klub. Při vhodném počasí mohou žáci trávit velkou přestávku ve venkovním areálu.

     Pedagogický sbor má okolo 40 členů, a to buď plně kvalifikované učitele, vychovatele, asistenty pedagoga, školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa. Někteří učitelé prošli kurzy kritického myšlení, většina pedagogů je proškolena v základním kurzu osobnostní a sociální výchovy a má základní kurz první pomoci a prevence šikany. Převážná většina žáků jsou děti z městského prostředí, menší část dětí přichází z prostředí okolních obcí, menší skupinka dochází z dětského domova ležícího ve spádovém obvodu školy.

      Region je rizikový zvýšeným výskytem marihuany, která má u nás dobré ekologické podmínky. Ještě větším problémem je alkohol, protože jeho pití bývá u starších žáků tolerováno jako součást lidových tradic. Pro žáky je často lehce dostupný doma, protože část domácností si vyrábí svoje víno i kořalku a ostatní jej získávají v rámci sousedské výměny darů a výpomoci. Častou drogou našich žáků jsou tabákové výrobky v jakékoliv podobě, jejichž konzumace je monitorována a konzultována s rodiči. Problémy s užíváním návykových látek přímo ve škole jsou minimální.

     Škola je zapojena do projektu Zdravá škola.

     Škola získala status „Rodiče vítáni“. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Zvlášť vyhrazenými příležitostmi pro setkání jsou konzultační hodiny, třídní schůzky a akce pro veřejnost (škola pořádá Den otevřených dveří pro veřejnost, děti i rodiče, školní akademii s výstavami žákovských prací atd.). Rodiče jsou o činnosti školy informováni také prostřednictvím školního časopisu Tahák a webových stránek školy. Při škole pracuje občanské sdružení rodičů OSMA, jehož základním cílem je vytvářet na základní škole a v jejím okolí podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu.

     Naše škola spolupracuje se zřizovatelem, Městskou knihovnou, Městským muzeem, Dětským domovem, Domem dětí a mládeže, Kulturním domem Strážničan, Klubem důchodců, Základní uměleckou školou, NÚLK (skanzenem), místními tělovýchovnými spolky, Domovem pro seniory, Charitou, mateřskou školou a ostatními školami ve Strážnici. Dále využíváme služeb Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty, Pedagogicko psychologické poradny Hodonín, Střediskem výchovné péče v Hodoníně, Úřadem práce v Hodoníně a se SSŠ.

     Pedagogové mají vytipována riziková místa školy, kterým je pak při dohledech věnována zvýšená pozornost. Žáci jsou obeznámeni s pravidly bezpečného chování, používání mobilů i zákazem manipulace s návykovými látkami (viz školní řád).

 

Právní východiska a předpisy

 

- Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, č. j.: MŠMT – 21149/2016

- Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č. j.: 21291/2010-28), včetně 22 příloh v aktuálním znění.

- Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních

- Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027

- Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, v platném znění.

- Školní řád platný od 1. 9. 2021

 

ŠMP ve škole, informace a komunikace

 

ŠMP a ostatní pedagogové školy spolupracují při prevenci rizikového chování, jeho odhalování, řešení vzniklých situací, tvorbě a evaluace MPP. Schůzky ŠMP a jednotlivých pedagogů probíhají podle potřeby. ŠMP má na starosti především prevenci rizikového chování a přípravu podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování.

 

a) Pravidelné kontakty školního metodika prevence (ŠMP) s metodikem prevence PPP se budou konat 2x. Setkání probíhají v prvním i druhém pololetí na setkání okresních metodiků ve Veselí nad Moravou. Dále se kontaktujeme pouze dle potřeby telefonicky a e-mailem.

 

b) Spolupráce s výchovnou komisí-schůzky budou probíhat podle potřeby. Složení výchovné komise: vedení školy, výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog a školní metodik prevence. Řeší se zde aktuální výchovné problémy ve škole, problém šikany, objevení návykových látek. V rámci schůzek probíhají i jednání s třídním učitelem dané třídy, kde k problému došlo.

 

c) Informace zákonným zástupcům o realizaci programu a o způsobech řešení problémů. Organizované osobní setkání s rodiči probíhá 3x ročně na třídních schůzkách, neorganizované setkání na konzultačních hodinách probíhá po domluvě mezi učiteli a rodiči kdykoliv, přednostně v úterý mezi 14 a 16 hodinou. O preventivním programu jsou rodiče seznamováni také na schůzce s budoucími prvňáčky a budoucími šesťáky v červnu školního roku. Kromě třídních schůzek slouží ke komunikaci: webové stránky školy, osobní konzultace s jednotlivými pedagogy, žákovská knížka, mobilní telefon a pošta.

 

d) Třídní učitel má povinnost sledovat chování žáků v kolektivu a upozorňovat rodiče na případné projevy rizikové chování.  V případě problémů škola okamžitě komunikuje se zákonnými zástupci. Základním komunikačním kanálem je elektronická žákovská knížka, dále omluvný list, telefon, e-mail, popřípadě osobní rozhovor (i online).

 

d) Schránka důvěry pro žáky je zřízena ve 2. patře II. stupně, klíč má školní metodik prevence, který ji pravidelně vybírá a informuje vedení školy. Vedle ní jsou umístěna pravidla jejího používání. Dále funguje elektronická schránka důvěry na Nenech to být (www.nntb.cz)

 

e) Žákovský parlament – v žákovském parlamentu zastupují každou třídu dva poslanci, a to zpravidla od 5. do 9. ročníku. Vede jej p. uč. Žůrková. Parlament se normálně schází jednou měsíčně, projednává jak návrhy žáků, tak připomínky vedení školy. Nástěnka parlamentu je v 1. patře.

 

f) Informace o aktivitách školy a školských zařízení školy, které plní roli prevence, podávají při zápisu do školní družiny a školního klubu (první školní den) vychovatelky. Dále také na samostatných nástěnkách umístěných na chodbách školy. Ve školním klubu fungují také zájmové kroužky. Vzhledem k tomu, že se v nich scházejí děti z různých třídních kolektivů, učí se komunikovat s pro ně dosud neznámými vrstevníky, se staršími i mladšími dětmi.

 

g) Informace o preventivních aktivitách jiných institucí ve městě a mimo ně jsou vyvěšovány na informační nástěnky na 1. a 2. stupni a prostřednictvím třídních učitelů

Cíle MPP naší školy – dlouhodobé (viz preventivní strategie):

 • Vytvářet a udržovat pozitivní klima tříd tak, aby žáci a vyučující dokázali hovořit otevřeně a s důvěrou o problémech v třídních kolektivech a ve škole
 • vytvořit pozitivní klima celé školy (mezi všemi zaměstnanci navzájem) 
 • zabránit všemi možnými způsoby ponižování lidské důstojnosti  
 • vychovávat žáky k zdravému životnímu stylu, který chrání žáky před sociálně patologickými jevy  
 • podávat žákům ucelené informace o návykových látkách, učit je činit odpovědná rozhodnutí týkající se užívání drogy, učit je techniky odmítání  
 • systematicky vzdělávat metodika prevence a další pedagogické pracovníky v metodách preventivní výchovy a v technikách preventivní práce s dětmi  
 • soustředěně se zaměřovat a pracovat s třídními kolektivy jako prevence proti šikaně

Cíle MPP naší školy - krátkodobé:

 • primárním cílem je vytváření pozitivního klimatu ve škole a v jednotlivých třídách, což je zároveň prevencí šikany.
 • prevence kyberšikany, netolismu, rizikového chování na internetu, závislosti na PC a sociálních sítích, práce s fake news
 • zaměřit se při prevenci užívání návykových látek především na alkohol, kouření a jejich užívání našimi nezletilými žáky při kulturních a společenských akcích v našich obcích, komunikace s vedením města a městskou policií
 • prevence v dopravní výchově
 • prevence poruch příjmu potravy, obezity, sebepoškozování a záškoláctví
 • zlepšovat klima školy, komunikaci mezi zaměstnanci a vedením
 • vzdělávání pedagogů v oblasti sociální výchovy a prevence

 

Naplňování cílů MPP:

Základním kamenem prevence je práce TU s třídními kolektivy, především hodiny etické výchovy, akce na stmelení kolektivu (adaptační pobyt, lyžařský výcvik, orientační dny) a spolupráce s výchovným týmem. Podle potřeby provádíme sociometrické šetření (SO-RA-D, B4, B3) v určených třídách, jejichž výsledky mají TU k dispozici. V letošním školním roce se uskuteční velké dotazníkové šetření zaměřené na veškeré VZTAHY ve škole (Kalibro) na 1. stupni.

1)      Pravidla pro bezpečný pobyt žáků ve škole

a)      školní řád a vnitřní řády ŠD a ŠK

b)      Po celou dobu pobytu ve škole nebo na školních akcích budou sledovat pedagogičtí pracovníci chování a projevy žáků, budou upozorňovat metodika prevence a třídního učitele na odlišnosti v chování žáků a budou se snažit je společnými silami odstranit tak, aby v třídních kolektivech vládlo příznivé klima.

c)       Pracovníci školy mají vytipované kritické prostory, kde může docházet k šikaně. Těm bude věnována větší pozornost při dozorech. Žákům, kteří se mohou stát oběťmi šikany, bude věnována větší pozornost, stejně tak budou sledováni jedinci se sklonem k provádění šikany. Učitelé jsou seznámeni s pokynem, jak postupovat v případě podezření na šikanu, či jiný sociálně patologický jev. Tento pokyn je k dispozici ve všech sborovnách.

 

2)      Nespecifická primární prevence

a)      Do výuky jednotlivých předmětů, zvláště Etv, Prv, Vko, Vkz, Tv, Pč, Př a Čas. Systémově jsou zařazována témata etické a právní výchovy a výchova ke zdravému životnímu stylu. Důležitou součástí této výchovy je osobní příklad pracovníků školy. Jednotliví třídní učitelé mohou pozvat do svých vyučovacích hodin odborníky a specialisty na určitá témata.

b)      Nabídka zájmových kroužků pro 1. až 9. třídy v rámci školního klubu a školní družiny

c)      Relaxační místa v areálu školy, uvnitř i venku (září a říjen, květen a červen – velká přestávka přístup na školní dvůr, jinak školní klub)

d)      školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

e)      školní výlety a exkurze dle ŠVP a zájmu žáků

f)       projektové dny školy (Evropský den jazyků, Den zdraví, Den školy, Den Země, Dny čtenářské a matematické gramotnosti)

g)      nabídky soutěží pro nadané žáky v různých předmětech

i)   návštěva kulturních vystoupení a Poslední zvonění připraveného 9. třídami – podle nabídky

j)       nabídka preventivních činností ve městě i okolí

k)      Adaptační pobyt – pro 6. AB – dvoudenní akce zaměřená na vzájemné poznání žáků a třídního učitele v novém kolektivu, vytváření pozitivních vztahů a vytipování možných problémů. (září, VP, SP, TU).

l)       Lyžařský výcvikový kurz – pro 7. AB - pětidenní akce zaměřená na sport a dobré vztahy (leden).

m)   Orientační dny - 8. AB třídenní akce s třídními učiteli; programový pobyt ve Fryštáku, upevnění kolektivů. (duben, TU).

n)      Ukončovací pobyt – pro 9. AB – dvoudenní akce zaměřená na upevnění vzájemné pozitivních vztahů, důvěry a spolupráce žáků a třídního učitele. (?).

 • o)      Návštěva okresního soudu v Hodoníně (9.roč. duben-květen)

 

3)      Specifická všeobecná primární prevence

a)      Bezpečné užívání chytrých telefonů a tabletů – třídy 2.AB  (organizace Podané ruce)

b)      Notes strážníka Pavla – 1. – 4.třídy – Besip, občanské soužití, drogová prevence, prevence kriminality (Městská policie Strážnice)

c)      Prevence kouření a alkoholismu pro 3. třídu (organizace Podané ruce)

d)      Rizika a dopady dlouhodobého užívání návykových látek pro 9.AB (organizace Podané ruce)

e)      Bezpečné chování v kyberprostoru – 4. – 9. ročník (Buch)

f)       Přednáška pro dívky v 6. AB (poradna pro ženy a dívky Veselí n. M.)

g)      Rizika a dopady příležitostného užívání návykových látek 7. AB (sdružení Podané ruce)         

h)      Prevence zubního kazu - třídy I. stupně (TU)

i)       Dopravní výchova pro 3. - 4. třídu (ve spolupráci s městskou policií)

 

4)      Specifická selektivní prevence

 

a)      Práce s vybranými třídními kolektivy (školní psycholog)

b)      Práce s problémovými jednotlivci (školní psycholog)

c)      Prevence kyberšikany (Buch)

 

5)      Indikovaná prevence

a)      Práce se žáky, kteří v loňském roce byli nebo letos budou odesláni do Střediska výchovné péče v Hodoníně, spolupráce se SVP v Hodoníně.

 

Přílohy:

Součástí Minimálního preventivního programu je i školní program proti šikanování a krizový plán – šikana, šikana pedagogického pracovníka, návykové látky, tabulka s rozložením primární prevence do jednotlivých ročníků.

Ve Strážnici dne: 12. 9. 2022

 

Vypracovala: Mgr. Dagmar Mlýnková, školní metodik prevence

 

Schválil:          Mgr. Petr Tomeček, ředitel školy