Péče o žáky s SVP a nadané

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace

Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a o žáky nadané, popř. mimořádně nadané školní rok 2018/2019


Základní školu navštěvují žáci, u nichž byly diagnostikovány specifické poruchy učení či chování. S těmito žáky pracujeme s ohledem na diagnostikovanou poruchu, v souladu s jejich vzdělávacími potřebami, individuálními dovednostmi a schopnostmi. V současné době existuje již celá řada forem umožňující s dětmi pracovat na kompenzaci jejich obtíží. Jedná se o způsoby odstraňování či alespoň z mírnění poruchy.

 

 • vycházíme z celkové analýzy případu dítěte a z co nejpřesněji provedené diagnostiky, jak psychologické, tak speciálně pedagogické
 • průběžně a dlouhodobě pečujeme o žáky s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání, včetně žáků s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí
 • snažíme se o prevenci školní neúspěšnosti
 • pomáháme žákům při vyhledávání vhodných stylů učení
 • necháváme dítě zažít pocit úspěšnosti
 • dodáváme dětem sebedůvěru
 • snažíme se o vyloučení rušivých podnětů pro práci
 • pravidelně informujeme rodiče o výsledcích žáků a snažíme se je aktivně zapojit do práce s dětmi
 • spolupracujeme s PPP, SPC, SVP a dalšími odbornými pracovišti

 

Prevence školní neúspěšnosti

Příčinou školní neúspěšnosti můžou být individuální rozdíly v osobnosti žáků, jejich motivace ke studiu a výkonnosti, ale také rodinná výchova. Neprospěch mívá obvykle mnoho příčin, které je třeba včas rozpoznat a podchytit. Školní úspěšnost i neúspěšnost je ovlivňována jednak osobností žáka, např. nízkou odolností vůči zátěži, poruchami učení a chování, zdravotním znevýhodněními žáka, ale také nemotivujícím rodinným zázemím. Žáci můžou být také ohroženi sociálně nežádoucími jevy, mají problémy ve vztazích v rodině nebo ve škole.

 

Systém podpory

Systém podpory žáků ohrožených školní neúspěšností, žáků méně nadaných a žáků se SVP je součástí strategického plánování školy. Klima školy významně přispívá k podpoře žáků ohrožených školní neúspěšností, žáků méně nadaných a žáků se SVP. Nastavená podpůrná opatření směřují k nápravě potíží a jsou pravidelně vyhodnocována.

Kvalita systému péče o žáky ohrožené školní neúspěšností, péče o žáky méně nadané a žáky se SVP je v naší škole pravidelně vyhodnocována při vlastním hodnocení školy a přípravě výroční zprávy, při hospitační činnosti, při inspekční činnosti, při individuálních hodnotících rozhovorech vedení školy s pedagogy, ale v první řadě na schůzkách školního poradenského pracoviště, jehož součástí je školní speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence.

Dodržování nastavených podpůrných opatření kontroluje výchovná poradkyně i vedení školy.

Výchovná poradkyně eviduje a průběžně aktualizuje přehled žáků se SVP.

Výchovná poradkyně na pedagogické radě prokazatelně informuje pedagogický sbor o žácích se SVP a nastavených PO.

 

Východiska pro nastavování podpory ve škole

Pro vyhledávání žáků ohrožených školní neúspěšností a žáků méně nadaných užíváme tyto metody pedagogické diagnostiky:

 • pedagogické pozorování žáka v hodině
 • rozhovory se žákem, pedagogem, rodičem, spolupráce se zákonným zástupcem žáka
 • ústní prověřování znalostí a dovedností, písemné zkoušky, (včetně hodnocení a klasifikace)
 • didaktické testy, reflexe rozboru výsledků žákovy práce a hodnocení, analýza domácí přípravy žáka a dosavadního pedagogického přístupu
 • studium pedagogické dokumentace

 

Metody a formy práce

Při výuce žáků ohrožených školní neúspěšností a žáků méně nadaných využíváme tyto formy práce:

 • individuální práce se žákem v rámci individuálních konzultací v konzultačních hodinách vyučujících i v rámci vyučovací hodiny
 • individuální práce s žákem, případně s jeho rodinou
 • zadávání pravidelných úkolů vycházejících ze stanoveného rozsahu a obsahu učiva – zadání práce pro domácí přípravu
 • užívání podpůrných aktivit – oznámení písemné práce, stanovení termínu zkoušení
 • používání kompenzačních pomůcek dle doporučení ŠPZ
 • používání podpůrných pomůcek při samostatné práci – přehledy, tabulky, kalkulačky aj. dle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe se orientovat v učivu a lépe ho zvládnout

 

1. Žáci se SVP - speciálními vzdělávacími potřebami

 • nastavení podpůrných opatření 1. – 5. stupně
 • vytvoření PLPP nebo IVP dle doporučení ŠPZ
 • podle jejich potřeb a na doporučení ŠPZ můžou být poskytnuty i další druhy podpůrných opatření

 

2. Žáci se SPU – speciální poruchy učení (dysgrafie, dysortografie, dyslexie aj.)

 • nastavení podpůrných opatření 1. – 5. stupně za účelem kompenzace nedostatků s pomocí speciálně pedagogických metod a postupů na základě diagnostiky a doporučení ŠPZ (PPP nebo SPC), integrace žáka a vytvoření PLPP nebo IVP

 

3. Žáci sociálně znevýhodnění

 • motivace žáka k učení, spolupráce s rodinou popř. dětským domovem, přístup k internetu ve škole, práce s klimatem třídy a začleňování těchto žáků do majoritního kolektivu

 

Žák ohrožený školní neúspěšností z důvodu SVP

Nastaví se PO 1. stupně. Podpora v 1. stupni PO se uskutečňuje ve 2 fázích:

 • Přímá podpora ve výuce
 • Plán pedagogické podpory (dále jen PLPP)

 

Plán pedagogické podpory (PLPP)

Prostředkem podpory 1. st. je individualizovaná pomoc učitele – etapa přímé podpory žáka ve výuce učitelem - individualizace výuky, individuální přístup (např. přesazení žáka, poskytnutí delšího času na vypracování úkolů, doplňovací pravopisná cvičení místo diktátů, preference ústního nebo písemného ověřování učiva, plán práce a úkolů, plánované termíny zkoušení, individuální konzultace, pomoc spolužáka, doučování se spolužáky aj.). Veškerá podpora je zanesena do PLPP. Vyhodnocení nastavených PO se realizuje nejpozději do 3 měsíců. PLPP zpracuje škola, doporučuje se spolupráce s rodiči.

 

Pokud zvolené strategie nepovedou k pozitivním změnám v práci se žákem, je vhodné doporučit rodičům nebo zákonným zástupcům žáka, aby požádali o vyšetření žáka školským poradenským zařízením. Škola by měla v součinnosti se žákem a jeho ZZ zajistit předání PLPP a školního dotazníku školskému poradenskému zařízení.

 

Pokud žák dále vstupuje do inkluzivního modelu vzdělávání s již stanovenou diagnózou, na které se obvykle podílí ŠPZ, škola nastavuje taková opatření, která vyplynou z doporučení ŠPZ, případně dalších odborníků, a je tedy možné vřazení žáka i do vyššího stupně podpory (2. – 5. stupeň PO), a to bez IVP nebo s IVP. Zpracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně vypracuje třídní učitel s pomocí ostatním vyučujících a s výchovným poradcem, následně je realizován a vyhodnocen 1x za rok. IVP je možné v průběhu školního roku dle potřeby upravovat a měnit.

 

Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

 

Popis pravidel a průběhu tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP a IVP nadaného a mimořádně nadaného žáky: Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.

 

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky.

 

Mgr. Milena Bačíková – výchovný poradce

Mgr. Eva Šefčíková – školní speciální pedagog