školská rada - jednací řád

Školská rada při ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnici (dále  školská rada), zřízená ne 24. 10. 2005 Radou města Strážnice,  stanovila a schválila na svém prvním zasedání, konaném dne 20. 12. 2005 tento:

 

Jednací řád


Čl. 1
Školská rada vykonává svou činnost na základě § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, kterým se umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Čl. 2
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Termín schůzí se volí s ohledem na kompetence školské rady stanovené zákonem. Zasedání oznamuje předseda, popř. jiný pověřený člen školské rady ostatním členům minimálně 7 dní před jejím uskutečněním ostatním. Ředitel školy nebo jeho pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání  na vyzvání jejího předsedy.

 

Čl.3
Program jednání školské rady navrhuje její předseda a schvalují jej na zasedání nadpoloviční většinou její členové. Vychází přitom ze znění školského zákona, podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků, zřizovatele, dalších osob a z podnětů a návrhů členů školské rady.

 

Čl.4
Podklady pro jednání školské rady zajišťují její členové, popřípadě ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

 

Čl.5
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, při schvalování a změnách školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání (hodnotící řád) na základní škole. Uvedené dokumenty musí schválit do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem. V ostatních případech se usnáší většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

Čl.6
O zasedání a usnesení školské rady vyhotovuje písemně záznam pověřený člen a podepisuje schválený ověřovatel zápisu, popř. předseda.

 

Čl.7
Nejméně jednou ročně informuje školská rada zákonné zástupce nezletilých žáků, pedagogické i provozní pracovníky školy, zřizovatele a ostatní občany o své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou: výsledky a průběh schvalování výroční zprávy, školního řádu, pravidel pro hodnocení žáků a v přiměřené míře i záležitosti vyjmenované v § 168  odst. 1 písm. a) a písm. e) až h) školského zákona.

 

Čl.8
Jakékoliv úpravy, změny nebo projednání nového jednacího řádu podléhají schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Čl.9
Tento jednací řád nabývá účinnosti od 1. 1.  2006.

Ve Strážnici dne 20. 12. 2005