Volební řád pro volby členů školských rad základních škol
zřizovaných městem Strážnicí

I. Úvod

 

 1. Město Strážnice podle ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává pro volby členů školských rad základních škol zřizovaných městem      Strážnice tento volební řád.
 2. Volební řád upravuje přípravu, průběh a vyhodnocení voleb členů školských rad a zveřejňování jejich výsledků (dále jen realizace voleb) na základních školách zřizovaných městem Strážnice (dále jen zřizovatel) Volební řád je vydáván za účelem vytvoření podmínek pro zajištění podílu zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků školy a dalších osob na správě školy prostřednictvím orgánu školy - školské rady.

 

II. Věcná náplň

 

1. Obecná ustanovení

 

 1. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Počet členů školské rady v konkrétní základní škole stanovuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 školského zákona zřizovatel zvláštním rozhodnutím.
 2. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty, nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 3. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 4. Volby členů školské rady musí být organizovány tak, aby byla zajištěna jejich včasnost, věrohodnost a demokratičnost. Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva.

 

2. Speciální ustanovení

 

 1. Volby členů školské rady realizuje v plném rozsahu ředitel školy, ve které bude konkrétní  školská rada působit (dále jen ředitel školy).
 2. Ředitel je oprávněn přibrat další osoby (dále jen spoluorganizátor) za účelem zajištění realizace voleb. S přibráním k realizaci voleb musí spoluorganizátor souhlasit. Výkon činností spoluorganizátora je výkonem čestné funkce. O osobě spoluorganizátora nesmí existovat důvodné pochybnosti, že svým konáním naruš řádný průběh voleb a že z pozice spoluorganizátora ovlivní výsledky voleb.
 3. Ředitel a spoluorganizátoři dbají o to, aby náklady na realizaci voleb byly při zachování osobních ustanovení tohoto volebního řádu co nejnižší.
 4. Volby do školské rady jsou ředitelem vyhlašovány způsobem v místě obvyklým pro vyhlašování jiných důležitých skutečností tak, aby byla zajištěna informovanost voličů. Vyhlašování voleb je zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetem). Stejným způsobem se zveřejňují i další důležité skutečnosti týkající se voleb do školské rady. Oznámení o konání voleb se zveřejňuje nejpozději do 15 dnů před konáním voleb. Oznámení obsahuje zejména datum dobu trvání, způsob a místo konání voleb, způsob a lhůtu uplatňování kandidatur na člena školské rady.
 5. Kandidátem na člena školské rady (dále také kandidát) může být každý občan plně způsobilý k právním úkonům. Ředitel zajišťuje zveřejnění kandidatur na člena školské rady stejným způsobem jako vyhlášení voleb.
 6. 6. Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své náklady volební kampaň na podporu své kandidatury. Volební kampaň musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů a musí probíhat čestně a poctivě.
 7. Ředitel mimo jiné eviduje návrhy na kandidáty, dbá o pořádek při hlasování, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování.
 8. Volič zásadně hlasuje osobně, zastoupení je možné v případě hodnověrného zmocnění. Hodnověrnost zmocnění posuzuje ředitel školy. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady.
 9. Na základě výsledků hlasování ředitel školy stanoví pořadí kandidátů ve volbách, a to sestupně podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Takto sestavené pořadí zanese ředitel školy do výsledkové listiny. Členem školské rady se stává kandidát uvedený na prvním místě výsledkové listiny. V případě vyššího počtu volených členů školské rady se dalšími členy školské rady stávají ti kandidáti, kteří se umístili na následujících místech výsledkové listiny.
 10. Mandát člena školské rady vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Funkční období členů školské rady je tři roky. Výsledky voleb jsou zveřejňovány ředitelem školy stejným způsobem jako vyhlášení voleb.
 11. V případě, že ve volbách není zvolen žádný člen školské rady nebo není zvolen dostatečný počet členů školské rady, uspořádá ředitel školy k doplnění volných míst bez zbytečného odkladu nové volby. Pro realizaci nových voleb se použijí ustanovení tohoto volebního řádu.
 12. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy v souladu s ustanovením § 167 odst. 5 školského zákona.
 13. V případě uvolnění místa člena školské rady v průběhu jeho funkčního období budou bez zbytečného odkladu realizovány doplňovací volby. Pro doplňovací volby se použijí ustanovení tohoto volebního řádu.

 

3. Společná ustanovení

 

 1. Všechny osoby účastnící se organizace voleb dbají na dodržování ochrany osobních údajů.
 2. Náklady spojené s volbami do školské rady hradí škola, ve které je zřízena školská rada a jejíž členové jsou ve volbách voleni.
 3. První zasedání školské rady podle ustanovení § 167 odst. 7 školského zákona svolává ředitel školy.


IV. Závěrečná ustanovení

 

 1. Tento volební řád schválila Rada města Strážnice na své 68. schůzi dne 24.10. 2005 usnesením č.68/286-05 a je účinný od 1. 11. 2005.


Ing. Jaromír Šašinka
Starosta města Strážnice