Stalo se v září 2019

01.10.2019 • 

Zrekonstruované odborné učebny byly zprovozněny                                               Jiří Machálek

V úterý 24. září 2019 v naší škole proběhlo slavnostní otevření tří zrekonstruovaných odborných učeben. Slavnosti a symbolického přestřižení pásky se zúčastnila starostka města Strážnice paní Renata Smutná, místostarosta města pan Walter Bartoš, zaměstnanci Městského úřadu ve Strážnici, kteří se na rekonstrukci organizačně podíleli: Radek Tyllich, Petr Helísek, ředitelé škol a školských zařízení a další hosté. A protože se otevření odborných učeben a jejich představení uskutečnilo v den konání třídních schůzek, nově rekonstruované prostory si přišla prohlédnout řada přítomných rodičů. Modernizace odborných učeben (jazykové učebny, interaktivní učebny a odborné učebny fyziky a chemie), které se nacházejí v historické školní budově bývalé měšťanské školy, probíhala především od února do června letošního roku. Součástí rozsáhlé rekonstrukce bylo (kromě kompletní modernizace učeben) také pořízení nového schodolezu pro zabezpečení bezbariérového pohybu ve školních budovách, venkovní výsadba dřevin, zlepšení IT vybavení a naplnění požadovaného standardu konektivity ve škole. Modernizace odborných učeben byla realizována především díky dotaci získané z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a předfinancování celého projektu ze strany zřizovatele školy – města Strážnice. Zdařilá modernizace odborných učeben vytváří předpoklady pro to, aby se do budoucna dále zkvalitnila výuka žáků v cizích jazycích, přírodovědných i profilových předmětech (český jazyk a matematika).

 

Prvňáčci ve skanzenu                                                                                          Hana Vajčnerová

Dne 24. září se obě první třídy naší školy účastnily naučného programu „Podzim na dědině“, pořádaného Národním ústavem lidové kultury ve strážnickém skanzenu. Žáci se zde mohli jednak seznámit s tradičními způsoby hospodaření, podzimními pracemi, zvyky a obyčeji a jednak zde mohli nasát krásnou atmosféru právě začínajícího podzimu. Milým překvapením byla ochutnávka jablečného moštu, tradičních pokrmů a zapojení dětí do všech aktivit na jednotlivých stanovištích. Děti zde strávily příjemný den naplněný novými zážitky.

 

Šesťáci si utužovali kolektivy                                                                               Milena Bačíková

Na konci září žáci šestých ročníků úspěšně absolvovali adaptační pobyt na Mlýnkách pro utužení nově vznikajících třídních kolektivů. Díky společným zážitkům se jejich třídy staly soudržnější, kolektiv pevnější a mnozí z nich si našli nové kamarády.  Nastavili si svá pravidla ve třídě, učili se být dobrými kamarády, tolerovat se a pomáhat si. Také jejich paní třídní učitelky se krásně zapojily do všech aktivit a staly se pro své žáky oporou a vzorem. Odměnou všem bylo krásné slunečné počasí, dobrá nálada, písnička u táboráku a spousta zážitků. Můžeme dětem jen přát, aby jim takové přátelství vydrželo napořád.          

 

Škola ožila podzimním tvořením                                                                         Klára Kamenská

Naše škola ožila podzimem a podzimním tvořením. Pro žáky prvního stupně byla vyhlášena každoroční výtvarně-pracovní soutěž s názvem “Podzimní zvířátka a jejich domečky“. Sešlo se nám velké  množství nejrůznějších zvířátek od sov, ježků, housenek, až po skořápkové draky  a myšky. Neméně nápadité byly i různé domečky z přírodnin a dýní. Celou výstavu žákovských výrobků si mohli žáci spolu s rodiči prohlížet na chodbách prvního stupně a hlasovat o nejzdařilejší dílko. Vítězní tvůrci byli odměněni diplomy a dárečky. Jako poděkování za účast obdrželi  všichni soutěžící  pamětní diplom. Výstavou jsme se všichni naladili na barevný, voňavý a krásný podzim.

 

Pohár Emila Zátopka                                                                                            Ondřej Spazier

Za krásného slunečného počasí se na atletickém oválu v Hroznové Lhotě uskutečnil začátkem října štafetový závod na 21 km s názvem „Pohár Emila Zátopka“. Cílem závodu je štafetovým způsobem, kdy startuje za školu 21 závodníků, uběhnout v co nejkratším čase 21-ti kilometrovou vzdálenost (21 x 1000 m). Za školu musí startovat minimálně šest dívek a poslední úsek štafety může absolvovat učitel či host. Naši školu reprezentovalo poměrně mladé družstvo tvořeno převážně žáky ze sedmých a osmých tříd. Z 12 základních škol jsme sice obsadili poslední příčku v čase 1:29.35,81, ale potenciál družstva je sympatický a je potřeba poděkovat všem reprezentantům školy za obrovskou bojovnost a reprezentaci školy.

 

 

 

Poskytování bezplatné stravy V                                                                            Zdeňka Dudová

Naše škola je pátým rokem zapojena jako partner s finanční spoluúčastí do projektu Potravinové a materiální pomoci dětem postiženým chudobou na školách v Jihomoravském kraji V podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu.

Zapojením do projektu Poskytování bezplatné stravy dětem postiženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji V a podpisem smlouvy s Jihomoravským krajem získala naše škola jako partner s finančním příspěvkem nárok na prostředky ve výši 28 563,65 Kč, ze kterých mohou být v tomto školním roce hrazeny obědy po celý rok dětem, které se nacházejí v hmotné nouzi na základě posouzení úřadu práce. V letošním školním roce bude podpořeno 6 dětí, které se díky projektu mohou bezplatně stravovat ve školní jídelně.


« zpět