Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

(vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění)

 

Zápisní list

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

 

Zápis do prvních tříd proběhne na budově I. stupně v úterý 2. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 hodin. 

Náhradní termín pro případ nemoci bude upřesněn.

K zápisu se dostaví děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (to znamená, že budou narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018) a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Do školy může být přijato i 5ti-leté dítě (tz. datum narození od 1.9. 2018 - 31.12. 2018), pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, a u dětí narozených od 1. 1. 2019 - 30. 6. 2019 i vyjádření pediatra.

Dítě by se mělo zápisu aktivně zúčastnit. Stejně tak je vyžadována účast alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte, jedině ten totiž může požádat o přijetí dítěte k povinné školní docházce. Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy, naleznete v Desateru pro rodiče.

 

Doklady k zápisu:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  • Zastupuje - li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
  • Doporučení k odkladu školní docházkyz PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

 

Ve školním roce 2024/2025 se budou otvírat podle počtu žáků 1-2 třídy s počtem žáků nanejvýš 30 v každé třídě.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí bude zveřejněno, nejpozději do 14ti dnů, od zápisu na webu školy (www.zsmkstr.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu.

 

Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.

Kritéria přijetí:

  1. žáci s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy;
  2. žáci s trvalým bydlištěm mimo spárový obvod školy;

Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele (města Strážnice) platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

 

Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu zápisu, ale dítě s odkladem se zápisu zúčastnit nemusí. V době zápisu se vyplní žádost o odklad školní docházky, zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 9. 2017. Naše škola spolupracuje s PPP Hodonín (Náměstí 28; tel:519511386). Doporučujeme využít služeb této poradny a vzhledem k delším objednacím dobám si termín vyšetření zajistěte s dostatečným předstihem před zápisem.

 

Děkujeme za zájem o naši školu. Snažíme se o to, aby vstup do 1. třídy byl pro děti i jejich rodiče co nejjednodušší.