zdravá škola

Jsme školou podporující zdraví

Po seznámení s programem Škola podporující zdraví (Zdravá škola) jsme se rozhodli právě pro tento projekt, protože vyhovoval předchozím představám. Jakmile byly vyškoleny koordinátorky a vytvořen zdravý tým z aktivních pedagogů, začali jsme vytvářet vlastní projekt zdravé školy. Po dvouleté práci získal projekt konečnou podobu a byl předložen Státnímu zdravotnímu ústavu. Následovala návštěva zástupce SZÚ na naší škole a nakonec obhajoba projektu v Praze a v září jsme byli zařazeni do sítě zdravých škol.


Hlavní myšlenková linie tohoto programu je zpřístupnit školu dítěti, otevřít školu životu, vytvořit školu přirozenou, smysluplnou.


Škola podporující zdraví je založena na sociálním modelu zdraví. Ten se zaměřuje jak na celou organizaci školy, tak i na jednotlivce. Jádrem tohoto modelu je mladá osoba, která je viděna jako celistvá individualita v dynamickém prostředí. Takový přístup vytváří vysoce podpůrné prostředí, které má vliv na představy, vnímání a činy všech, kteří ve škole žijí, pracují, hrají si a učí se. Tím vzniká pozitivní klima, jež ovlivňuje způsob formování vztahů, rozhodování mladých lidí i vývoj jejich životních hodnot a postojů.

 

Být zdravou školou znamená:

1. zbavit školu stresu a strachu;
2. vytvářet klidné a příjemné prostředí pro práci i relaxaci;
3. dávat přednost dovednostem a návykům před memorováním a drilem;
4. chybu vnímat jako jeden ze stupňů učení společně s ostatními metodami;
5. vytvářet zdravý názor na život a svět kolem sebe;
6. naučit se pracovat i odpočívat;
7. zaujímat zdravé postoje v jednání.

Zásady podpory zdraví ve škole:

1. pohoda věcného prostředí;
2. pohoda sociálního prostředí;
3. pohoda organizačního prostředí;
4. smysluplnost výuky;
5. možnost výběru a přiměřenost výuky;
6. spoluúčast a spolupráce ve výuce;
7. motivující hodnocení žáka;
8. škola jako demokratické společenství;
9. škola jako vzdělávací středisko obce.

Naše škola vypracovala projekt, který obsahuje naplňování zásad v pětiletém období a který se dále rozpracovává do realizačního plánu v průběhu jednoho roku.  

Vypracovala

Mgr. Z. Dudová