školská rada - zápis

Zápis ze školské rady 17. 1. 2022

 

 

Zápis z 1. zasedání nově zvolené školské rady (ŠR) ZŠ M. Kudeříkové Strážnice

 

Termín, čas a místo: 6. 5. 2019 od 17 hod. v ředitelně ZŠ M. Kudeříkové

Přítomni: všichni členové nově zvolené školské rady a ředitel školy (viz prezenční listina)

 

Školská rada na svém úvodním zasedání, které proběhlo 6. 5. 2019, schválila toto usnesení

 

I. Bere na vědomí:

  • a) Informaci ředitele školy o návrhu a konečné podobě provozního rozpočtu školy na rok 2019
  • b) Informaci ředitele školy o výsledcích hospodaření a Výroční zprávě za rok 2018.
  • c) Informaci ředitel školy o koncepci rozvoje školy do roku 2024.
  • d) Informaci ředitele školy o aktuálním stavu školy ve 2. pololetí 2018/2019.

 

II. Schvaluje:

  • a) Navržený program úvodního zasedání školské rady.
  • b) Předsedu školské rady paní Zdeňku Dudovou.
  • c) Nový Jednací řád školské rady ve znění Jednacího řádu schváleného minulou ŠR dne 15. 5. 2013.
  • d) Za ověřovatele zápisu z úvodního zasedání Zdeňku Dudovou a za zapisovatele Petra Tomečka.
  • e) Způsob a formu zveřejňování informací z jednání a o činnosti ŠR: budou se zveřejňovat kontakty na členy ŠR (jméno, příjmení, e-mail a číslo mobilu) a zápisy z jednání školské rady na veřejně přístupné nástěnce ve škole a na webových stránkách školy.


III. Ukládá

  • a) Předsedovi ŠR poslat zápis z úvodního zasedání všem členům e-mailem do 21. 5. 2019.

 

Dne: 7. 5. 2019

 

Zapsal: Mgr. Petr Tomeček v. r.

Ověřila: Mgr. Zdeňka Dudová v. r.