Logo ZŠ Marie Kudeříkové, Strážnice

Jídelníček

Rok: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Týden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Jídelníček pro tento týden není dostupný.

Školní jídelna

Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13. prosince 2014 směrnicí 1169/2011 EU

 

1. OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich)

2. KORÝŠI a výrobky z nich

3. VEJCE a výrobky z nich

4. RYBY a výrobky z nich

5. PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY) a výrobky z nich

6. SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) a výrobky z nich

7. MLÉKO a výrobky z něj

8. SKOŘÁPKOVÉ PLODY (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich)

9. CELER a výrobky z něj

10. HOŘČICE a výrobky z ní

11. SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) a výrobky z nich

12. OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

13. VLČÍ BOB (LUPINA) a výrobky z něj

14. MĚKKÝŠI a výrobky z nich

 

 

 

Školní jídelna Strážnice, příspěvková organizace, Příční 1365
69662  Strážnice
IČO 49418858
telefon: 518 334 437, mobil 731507845

 

Zřizovatelem školní jídelny je město Strážnice se sídlem nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice.


Školní jídelna je příspěvková organizace. Hlavní činností organizace je poskytování služeb pro žáky a zaměstnance základní školy, zaměstnance školní jídelny,  přičemž vychází z platných předpisů MŠMT a dalších předpisů o školním stravování.
Dále školní jídelna provozuje hostinskou činnost i mimo doby stravování žáků.

 

Informace o stravování na školní rok 2020/2021
Přihlášení ke stravování - strávníci /rodiče dětí/ vyplní přihlášku ke stravování, která se stává  školní matrikou pro školní jídelnu. Údaje slouží pouze pro potřeby školní jídelny.
Strávníci musí školní jídelně oznámit jakoukoliv změnu v písemné formě, například:
- změnu způsobu platby
- ukončení stravování
- přerušení stravování

 

Odhlašování obědů:
- v případě nemoci - první den nemoci má strávník nárok si dotovaný oběd vyzvednout do jídlonosiče. Další dny nemoci jsou rodiče povinni obědy odhlásit, jinak musí rodiče doplatit obědy v plné výši, včetně všech režií.

Informace jsou na přihlášce ke stravování.

Odhlašování lze provádět osobně, telefonicky na čísle 518 334 437, 731 507 845.

Jídlo je žákům vydáváno na základě přihlášené a zaplacené stravy, po předložení čipu, karty nebo omluvenky.

- cena čipu je 116,- Kč
- při ukončení stravování a vrácení čipu, bude vráceno stravujícímu 80,- Kč
- strávník, který si zapomene čip, si musí  v kanceláři ŠJ vyzvednout omluvenku /8:00 - 11:15 hod./
- bez čipu, omluvenky se oběd nevydá

- cena obědu pro cizí strávníky činí: 77,- Kč

 

Placení obědu:
- inkasem z běžného účtu
 - v hotovosti
Hotovostní platba musí být provedena před prvním dnem nového kalendářního měsíce, nebo po dohodě v kanceláři ŠJ může být platba provedena v jiný termín.

Vyúčtování stravného:
- na konci měsíce června je vyúčtována hotovostní platba a nedoplatky z běžných účtů
- v průběhu měsíce července jsou vyúčtovány vratky na  běžné účty

 

Cena obědu dle věku dítěte   

7-10 let     23,- Kč        záloha přes účet           460,- Kč                  plná cena obědu: 71,-                                        

11-14 let   26,- Kč                                                520,- Kč                  plná cena obědu: 74,-
15-18 let   27,- Kč                                                540,- Kč                  plná cena obědu: 75,-

V případě zvýšení cen potravin, energie, může dojít ke zvýšení ceny obědu. Případné dotazy, připomínky na telefonním čísle: 518 334 437, 731 507 845

 

 

 

Vnitřní řád: Školní jídelna Strážnice, příspěvková organizace

Příční 1365, 696 62 Strážnice

 

Školní rok: 2020/2021

- provozní řád má za úkol stanovit podmínky a pravidla, za kterých je školní stravování realizováno.

- provozní řád vyplývá ze :

- zákona č. 561/2004 Sb.,školský zákon, § 119

- vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování

- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol

- vyhlášky č. 137/2004Sb.,o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 

1. Školní jídelna zajišťuje školní stravování jen ve dnech školního vyučování. V době volna a prázdnin jsou obědy automaticky odhlašovány.

 

2. Obědy ve školní jídelně se vydávají :

Žáci  ZŠ M.Kudeříkové                      11:30 – 14:00

Cizí strávníci – jídlonosiče:              11:15 - 11:30

                         stravování v jídelně:11:15 – 13:40   / u stolů určených pro dospělé strávníky/

 

3. Žáci jsou ke stravování přihlášeni na základě přihlášky ke stravování, podepsané zákonným zástupcem. Podpisem přihlášky dávají rodiče souhlas s podmínkami vnitřního řádu školní jídelny, který je vyvěšen v prostorách školní jídelny a na webových stránkách ZŠ M. Kudeříkové.

 

4. Jídlo je žákům vydáváno na základě zaplacené a přihlášené stravy, po předložení karty, čipu ke stravování.  Čip si strávník zakoupí v kanceláři školní jídelny, cena 116,- Kč

Při ukončení stravování a vrácení čipu, bude vráceno stravujícímu  80,- Kč

 

5. Stravné se platí  předem:

- v hotovosti / platba musí být provedena před prvním dnem nového kalendářního měsíce/. Pozdější          platba může být pouze po dohodě s vedením školní jídelny.

-inkasem z běžného účtu 

Veškeré dotazy ohledně způsobu platby obdržíte v kanceláři  školní jídelny.

6.Vyúčtování stravného :

- na konci měsíce června je vyúčtována hotovostní platba, nedoplatky z běžných účtů

- v průběhu měsíce července jsou vyúčtovány přeplatky na  běžné účty strávníků

 

7. Ceny stravného pro školní rok 2020– 2021

Zákonní zástupci hradí příspěvek na školní stravování ve výši finančního normativu na potraviny ve znění vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Žáci jsou rozděleni do stravovacích skupin podle věku žáka dosaženého ve školním roce (od 1.9. do 31.8.)

Věková skupina         za měsíc          za den                   plná platba za den 

 

Žáci 7-10 let                    460,-               23,-                                72,-

Žáci 11-14 let                  520,-               26,-                                75,-

Žáci 15 a více let             540,-               27,-                                76,-

Zaměstnanci                                           27,-                               

Cizí strávníci                                                                                 77,-

Případné zvýšení ceny obědu během školního roku  se automaticky přepočítá i pro navýšení plné platby za den  dle věkových skupin strávníků.  

8. Odhlašování a přihlašování obědů se provádí den předem.

V případě nemoci – první den nemoci  má strávník nárok si  dotovaný oběd vyzvednout do jídlonosiče. Další dny nemoci jsou rodiče povinni obědy odhlásit, jinak musí rodiče doplatit obědy v plné výši, včetně všech režií. Informace jsou na přihlášce ke stravování.

Odhlašování lze provádět osobně, telefonicky na čísle 518 334 437, 731507845, nebo přes www.strava.cz

9. Strávník, který si zapomene čip, si musí v kanceláři školní jídelny vyzvednout omluvenku

 v době: 7,30 – 11.15 hod..

Bez čipu, nebo omluvenky se oběd  nevydá.

 

10. Doplňková činnost – ve školní jídelně je možné zakoupit oběd  do jídlonosičů pro cizí strávník. Cena jednoho obědu je 77,- Kč a jídlo je vydáváno do jídlonosičů  dle směrnice pro doplňkovou činnost.

 

 

Organizace provozu stravování

 

1. Vstup strávníkům do školní jídelny je dovolen jen v příslušné provozní době a dle stravovacího rozvrhu. Nemocným strávníkům je vstup do jídelny zakázán.

 

2. Po vstupu do jídelny se strávníci řadí do fronty, připraví si čip, před výdejním okénkem si vezmou tác a příbor. Na výdejním místě se prokáží   čipem. Nápoje mají samoobslužné výdejní místo.

 

3. Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně, strávníci ji neodnášejí z místnosti. Konzumace probíhá vsedě u stolu. Po konzumaci strávník odnese použité nádobí k příslušnému okénku.

Po celou dobu své přítomnosti ve školní jídelně strávníci zachovávají osobní bezpečnost, hygienu stravování a společenská pravidla.

 

4. Běžný úklid (stravou znečištěná podlaha, stoly) v provozní době zajišťují v jídelně pracovnice kuchyně na požádání strávníků či dozoru.

Úklid po skončení provozní doby zajišťuje školní jídelna. Pokud jsou prostory školní jídelny dále používány  k  jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid.

 

5. Dozor ve školní jídelně zajišťuje pracovnice školní jídelny. Je dohlíženo na dodržování bezpečnosti, hygienických zásad a zásad společenského chování. Dozor  reguluje osvětlení a větrání, upozorňuje zaměstnankyně kuchyně na možné nebezpečí z hlediska hygieny a bezpečnosti.

Dojde-li k úrazu strávníků, dozírající poskytne první pomoc a provede zápis v knize úrazů.

Strávník, jehož chováním vznikla školní jídelně škoda, je povinen tuto škodu nahradit.

V případě nevhodného nebo hrubého chování může být strávník na základě § 31, zákona č. 561/2004 Sb. o základním vzdělávání ze stravy vyloučen, v opakovaných případech může být vyloučen  trvale.

 

6. Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšen  v chodbě  do jídelny a u výdejního pultu ve školní jídelně, dále je zveřejněn na internetových stránkách  ZŠ  M. Kudeříkové.

 

7. Provoz ŠJ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19
- zvýšená hygiena a úklid dezinfekčními přípravky s virucidní  aktivitou 
- mytí, dezinfekce rukou před odebráním stravy
- strávníkům budou vydávány tácky, příbory, nápoje
- cizí strávníci mají vyčleněný prostor, po ukončení stravování budou stoly a židle dezinfikovány.

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Vnitřní řád školní jídelny je bezezbytku závazný pro všechny zaměstnance organizace i účastníky stravování.

 

Ve Strážnici: 30.8.2020                                                                 Anna Čajková

                                                                                                  ředitelka školní jídelny